ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

millipede

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *millipede*, -millipede-

millipede ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
millipede (n.) กิ้งกือ Syn. myriapod, centipede
English-Thai: HOPE Dictionary
millipede(มิล'ละพีด) n. กิ้งกือ, Syn. millepede
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
millipedeมิลลิปิด, สัตว์พวกหนึ่งในไฟลัมอาร์โทรโพดา ลำตัวกลมยาวเป็นปล้อง มีขาปล้องละ 2 คู่ เช่น กิ้งกือ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิ้งกือ (n.) millipede See also: millepede
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Imagine you're a giant sand thing living on nothing but millipedes and then you get to taste people for the first time, all gooey and warm.ลองจินตนาการสิ สมมติคุณเป็นยักษ์ใหญ่แห่งทะเลทราย อยู่ที่นี่ ไม่มีอะไรเลย นอกจากกิ้งกือ พอคุณได้กินคน แรกๆ มันก็คงเหนียว และอุ่นๆ
That's why the dragonflies here are as big as eagles and the millipedes the size of alligators.นั่นเป็นเหตุผลที่แมลงปอที่ นี่จะเป็นใหญ่เป็นนกอินทรี และกิ้งกือขนาดของจระเข้

millipede ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多足类[duō zú lèi, ㄉㄨㄛ ㄗㄨˊ ㄌㄟˋ, 多足类 / 多足類] centipedes and millipedes
倍足纲[bèi zú gāng, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄍㄤ, 倍足纲 / 倍足綱] Diplopoda, arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes 蜈蚣 and millipedes 千足蟲|千足虫
倍足类[bèi zú lèi, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄌㄟˋ, 倍足类 / 倍足類] Diplopoda (arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes and millipedes)
千足虫[qiān zú chóng, ㄑㄧㄢ ㄗㄨˊ ㄔㄨㄥˊ, 千足虫 / 千足蟲] millipede
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 蚿] millipede
多足动物[duō zú dòng wù, ㄉㄨㄛ ㄗㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 多足动物 / 多足動物] myriapod; centipedes and millipedes

millipede ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
汽車馬陸[きしゃやすで;キシャヤスデ, kishayasude ; kishayasude] (n) (uk) Parafontaria laminata (species of millipede)

millipede ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิ้งกือ[n.] (kingkeū) EN: millipede FR: iule [m] ; mille-pattes [m] ; myriapode [m]
ศตบาท[n.] (satabāt) EN: centipede ; millipede FR: mille-pattes [m]
ศตปที[n.] (satapathī) EN: centipede ; millipede FR: mille-pattes [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า millipede
Back to top