ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

million

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *million*, -million-

million ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
million (n.) หนึ่งล้าน
million (adj.) หนึ่งล้าน (หรือจำนวนหนึ่งล้านที่เป็นตัวเลข)
millionaire (n.) เศรษฐี See also: มหาเศรษฐี, ผู้มั่งคั่ง, คนรวย Syn. billionaire
millionairess (n.) เศรษฐีนี
millions (n.) ประชาชน See also: มหาชน, คนจำนวนมาก Syn. population, populace
millions (n.) จำนวนมาก See also: ผลกำไรมาก, เงินจำนวนมาก Syn. profits
millionth (adj.) ซึ่งเป็นลำดับที่หนึ่งล้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
million(มิล'เยิน) n. หนึ่งล้าน pl. million,millions
million instructions perล้านคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า MIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งของตัวประมวลผลหรือของคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อว่า สามารถประมวลผลได้กี่ล้านคำสั่งต่อวินาที ยิ่งมาก แสดงว่ายิ่งทำงานได้เร็ว
millionaire(มิลยะแนร์') n. เศรษฐีเงินล้าน,บุคคลที่รวยมาก., Syn. millionnaire
millionth(มิล'เลียนธฺ) adj.,n. ที่ล้าน,หนึ่งในล้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
million(n) หนึ่งล้าน,ล้านปอนด์,ล้านเหรียญ,ล้านบาท
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย
millionth(adj) ที่หนึ่งล้าน,ที่ล้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
million instructions per second (MIPS)ล้านคำสั่งต่อวินาที (มิปส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Million barrelsล้านบาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Millionairesเศรษฐี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้าน (n.) million
คนมั่งคั่ง (n.) millionaire See also: rich man, wealthy man Syn. คนรวย, คนมั่งมี Ops. คนจน
มหาเศรษฐี (n.) millionaire Ops. ยาจก
เศรษฐี (n.) millionaire See also: rich man, wealthy man Syn. คนรวย, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี Ops. คนจน
10 ล้าน (n.) ten millions See also: highest point
โกฏิ (n.) ten millions See also: highest point Syn. 10 ล้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
25 million for prison camps? We need to manufacture munitions.25 ล้านใช้ในค่ายกักกัน เราต้องการผลิตอาวุธ
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ
Nine million dead haunt this countryside.ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 9 ล้านคน
It's worth $1 million in foreign aid.{\cHFFFFFF}มันคุ้มค่าที่ $ 1 ล้านบาทในการช่วยเหลือจากต่างประเทศ
I need a million dollars in cash.ฉันจำเป็นล้านดอลลาร์ในเงินสด
In the first year your end should be three, four million dollars.ในปีแรกสิ้นสุดของคุณควรจะสามสี่ล้านดอลลาร์
If you consider a million dollars in cash just finance, te salud Don Corleone.หากคุณพิจารณาล้านดอลลาร์ในเงินสดเพียงแค่เงินทุน, TE Salud Don Corleone
Four hundred million and 997,000 plus six, equals 400,997,006!...997,000 บวก 6 เท่ากับ 400,997,006
Five hundred million and 32 plus three. Those things.500,000,032 บวก 3 พวกนั้น...
Underneath the prince, you're a little boy. Just like a million other little boys.ภายใต้การเป็นเจ้าชาย เธอคือเด็กตัวเล็ก ๆ เหมือนเด็กอื่น ๆหลายล้านคน
I'm a fox. Just like a million other foxes.ฉันเป็นหมาจิ้งจอก เหมือนหมาจิ้งจอกตัวอื่น ๆ
Then we'll jump miles at a time A million smiles at a timeแล้วกระโดดไปด้วยกันทีละหลายไมล์ ยิ้มไปด้วยกันเป็นล้านครั้ง

million ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃迪卡拉[Āi dí kǎ lā, ㄞ ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄌㄚ, 埃迪卡拉] Ediacaran (c. 635-542 million years ago), late phase of pre-Cambrian geological era
兆字节[zhào zì jié, ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, 兆字节 / 兆字節] megabyte (10^20 or approximately a million bytes)
[zhào, ㄓㄠˋ, 兆] omen; million; million million, trillion
泛大洋[fàn dà yáng, ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ, 泛大洋] Panthalassis (geol., a single ocean surrounding Pangea 泛大陸|泛大陆 around 500 million years ago)
布兰森[Bù lán sēn, ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄙㄣ, 布兰森 / 佈蘭森] Branson or Brandsen (name); Sir Richard Branson (1950-), British millionaire and founder of Virgin
卡内基[Kǎ nèi jī, ㄎㄚˇ ㄋㄟˋ ㄐㄧ, 卡内基 / 卡內基] Carnegie (name); Andrew Carnegie (1835-1919), Scots American steel millionaire and philanthropist
亿[yì, ㄧˋ, 亿 / 億] a hundred million; calculate
微安[wēi ān, ㄨㄟ ㄢ, 微安] microampere (one millionth of amp); also written 微安培
亿万[yì wàn, ㄧˋ ㄨㄢˋ, 亿万 / 億萬] millions and millions
千千万万[qiān qiān wàn wàn, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, 千千万万 / 千千萬萬] millions upon millions; untold numbers
毫微米[háo wēi mǐ, ㄏㄠˊ ㄨㄟ ㄇㄧˇ, 毫微米] millimicron or one-millionth of a millimeter
百万[bǎi wàn, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, 百万 / 百萬] million; millions
百万富翁[bǎi wàn fù wēng, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄈㄨˋ , 百万富翁 / 百萬富翁] millionaire
万众一心[wàn zhòng yī xīn, ㄨㄢˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧ ㄒㄧㄣ, 万众一心 / 萬眾一心] millions of people all of one mind (成语 saw); the people united
销行[xiāo xíng, ㄒㄧㄠ ㄒㄧㄥˊ, 销行 / 銷行] on sale; to be sold; to sell (millions of copies)
富翁[fù wēng, ㄈㄨˋ , 富翁] rich person; millionaire; billionaire
首富[shǒu fù, ㄕㄡˇ ㄈㄨˋ, 首富] richest individual; top millionaire
一千七百万[yī qiān qī bǎi wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, 一千七百万 / 一千七百萬] seventeen million
七百万[qī bǎi wàn, ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, 七百万 / 七百萬] seven million
一千万[yī qiān wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ, 一千万 / 一千萬] ten million
大富大贵[dà fù dà guì, ㄉㄚˋ ㄈㄨˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄟˋ, 大富大贵 / 大富大貴] very rich; millionaire
索罗斯[Suǒ luó sī, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 索罗斯 / 索羅斯] Soros (name); George Soros or György Schwartz (1930-), Hungarian American financial speculator and millionaire philanthropist

million ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミリオンセラー[, mirionsera-] (n) million seller; (P)
バーミリオン[, ba-mirion] (n,adj-no) vermillion
ピーピーエム[, pi-pi-emu] (n) parts per million; PPM
ミップス[, mippusu] (n) {comp} MIPS (million instructions per second)
丹塗り;丹塗[にぬり, ninuri] (n,adj-no,vs) painting red; vermillion lacquering
出来星[できぼし, dekiboshi] (n) upstart; mushroom millionaire
千万長者[せんばんちょうじゃ, senbanchouja] (n) multimillionaire; billionaire
大尽[だいじん, daijin] (n) rich person; millionaire; debauchee
巨億[きょおく, kyooku] (n) millions; vast fortune
[しゅ, shu] (n) (1) cinnabar; vermillion; red; slightly-orange red; (2) red pigment (and ink made from same); (3) red text (as used to correct documents)
朱塗り;朱塗[しゅぬり, shunuri] (n,adj-no,vs) painting something vermillion; lacquering something vermillion; vermillion-lacquered object
[せん, sen] (n) (1) (abbr) (See 繊蘿蔔) daikon julienne; julienned daikon; (2) one ten-millionth
赤墨[あかずみ, akazumi] (n) (See 朱墨) vermillion stick; red ink
長者[ちょうじゃ(P);ちょうしゃ;ちょうざ, chouja (P); chousha ; chouza] (n) (1) (ちょうじゃ only) millionaire; (2) one's superior; one's elder; one's senior; (3) (arch) virtuous and gentle person; (4) (ちょうじゃ only) (arch) female owner of a whorehouse in a post town; (5) (ちょうじゃ only) (arch) (See 宿駅) chief of a post town; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second)

million ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกฏิ[n.] (kōt) EN: ten million FR: dix millions
ล้าน[n. - num.] (lān) EN: million ; 1,000,000 FR: million [m] ; 1.000.000
หนึ่งล้าน = 1 ล้าน[n. exp.] (neung lān) EN: one million FR: un milliion
หน่วยล้าน[n. exp.] (nūay-lān) EN: millions FR: million [m]
เริ่มต้น 1 ล้านบาท[xp] (roēmton neu) EN: FR: à partir d'un million de bahts
เริ่มต้นเพียง 1 ล้านบาท(เท่านั้น)[xp] (roēmton phī) EN: FR: à partir d'un million de bahts seulement
ส่วนในล้านส่วน[n. exp.] (suan nai lā) EN: parts per million (ppm) FR:
๑๐๐๐๐๐๐ (หนึ่งล้าน)[num.] (neung lān ;) EN: 1,000,000 (one million ; a million) FR: 1.000.000 (un million)
จมไปเลย[X] (jom pai loē) EN: lots ; millions FR:
มหาเศรษฐี[n. exp.] (mahā sētthī) EN: multimillionaire ; millionnaire ; tycoon FR: milliardaire [m]
เศรษฐี[n.] (sētthī) EN: rich man ; man of wealth ; millionaire FR: millionnaire [m] ; nabab [m] ; personne fortunée [f] ; riche [m]
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier FR:
๒๐๐๐๐๐๐ (สองล้าน)[num.] (søng lān) EN: 2,000,000 (two million) FR: 2.000.000 (deux millions)
๓๐๐๐๐๐๐ (สามล้าน)[num.] (sām lān) EN: 3,000,000 (three million) FR: 3.000.000 (trois millions)
๔๐๐๐๐๐๐ (สี่ล้าน)[num.] (sī lān) EN: 4,000,000 (four million) FR: 4.000.000 (quatre millions)
๕๐๐๐๐๐๐ (ห้าล้าน)[num.] (hā lān) EN: 5,000,000 (five million) FR: 5.000.000 (cinq millions)
๖๐๐๐๐๐๐ (หกล้าน)[num.] (hok lān) EN: 6,000,000 (six million) FR: 6.000.000 (six millions)
๗๐๐๐๐๐๐ (เจ็ดล้าน)[num.] (jet lān) EN: 7,000,000 (seven million) FR: 7.000.000 (sept millions)
๘๐๐๐๐๐๐ (แปดล้าน)[num.] (paēt lān) EN: 8,000,000 (eight million) FR: 8.000.000 (huit millions)
๙๐๐๐๐๐๐ (เก้าล้าน)[num.] (kāo lān) EN: 9,000,000 (nine million) FR: 9.000.000 (neuf millions)
๑๐๐๐๐๐๐๐ (สิบล้าน)[num.] (sip lān) EN: 10,000,000 (ten million) FR: 10.000.000 (dix millions)
๑๐๐๐๐๐๐๐๐ (หนึ่งร้อยล้าน)[num.] (neung røi l) EN: 100.000.000 (one hundred million) FR: 100.000.000 (cent millions)

million ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Billion {f}trillion; million million
Millionenstadt {f}town with over a million inhabitants
Promille {f} | 1/1000 Promille; bei Lösungen: mg/lper mille | parts per million (ppm)
Millionenauftrag {m}contract worth millions
Millionenschaden {m}damage running into millions
Million {f} | Millionen
Millionär {m} | Millionäre
Millionstel {n}millionth part; millth
millionste; millionster; millionstes {adj}millionth
millionstel {adj}millionth
Multimillionär {m}multimillionaire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า million
Back to top