ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

millage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *millage*, -millage-

millage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
millage (n.) อัตราค่าภาษี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า millage
Back to top