ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

militarize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *militarize*, -militarize-

militarize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
militarize (vt.) จัดกำลังทางทหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
militarize(มิล'ลิทะไรซ) vt. จัดให้มีกำลังทางทหาร อาวุธและสัมภาระต่าง ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอดทหาร (n.) demilitarized zone Syn. เขตปลอดทหาร
เขตปลอดทหาร (n.) demilitarized zone
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've always felt no matter what we were going through no matter how painful things got if our feet found each other under the blankets even just the slightest connection it'd tell us we'd entered the demilitarized zone that we were gonna be okay, that we ผมมักจะผละออกห่างเสมอ ไม่ว่าเรากำลังประสบปัญหาอะไร... ...ไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม... ...ถ้าเท้าเราได้สัมผัสกัน ใต้ผ้าห่ม...
Perfect. Anything we can do to demilitarize the situation.เยี่ยม อะไรก็ได้เพื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้น
So, what was a temporary holding zone soon became fenced, became militarized.แล้วไหนล่ะพื้นที่หวงห้ามชั่วคราว ชั่วคราวจนมีรั้วกั้น
Recall the Seventh Fleet from the Sea of Japan. And withdraw all 28,500 American troops from the Demilitarized Zone.เน€เธฃเธฒเธˆเธฐเธ–เธฅเนˆเธกเธกเธฑเธ™เนƒเธ™เธ™เธฒเธ—เธต 13
We are now inside the demilitarized zone.ขณะนี้เรากำลังอยู่ภายในเขต ปลอดทหาร

militarize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非军事区[fēi jūn shì qū, ㄈㄟ ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄑㄩ, 非军事区 / 非軍事區] DMZ; Demilitarized Zone

militarize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
休戦地帯[きゅうせんちたい, kyuusenchitai] (n) demilitarized zone; demilitarised zone; DMZ
非武装[ひぶそう, hibusou] (n) (1) demilitarization; demilitarisation; (adj-no) (2) demilitarized; demilitarised; unarmed; weaponless
非武装地帯[ひぶそうちたい, hibusouchitai] (n) demilitarized zone; demilitarised zone

militarize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขตปลอดทหาร[n. exp.] (khēt pløt t) EN: demilitarized zone FR: zone démilitarisée [f]
ปลอดทหาร[adj.] (pløt thahān) EN: demilitarized FR: démilitarisé ; sans forces armées

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า militarize
Back to top