ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

militarise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *militarise*, -militarise-

militarise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
militarise (vt.) จัดกำลังทางทหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
militarise(มิล'ลิทะไรซ) vt. จัดให้มีกำลังทางทหาร อาวุธและสัมภาระต่าง ๆ

militarise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
休戦地帯[きゅうせんちたい, kyuusenchitai] (n) demilitarized zone; demilitarised zone; DMZ
非武装[ひぶそう, hibusou] (n) (1) demilitarization; demilitarisation; (adj-no) (2) demilitarized; demilitarised; unarmed; weaponless
非武装地帯[ひぶそうちたい, hibusouchitai] (n) demilitarized zone; demilitarised zone

militarise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขตปลอดทหาร[n. exp.] (khēt pløt t) EN: demilitarized zone FR: zone démilitarisée [f]
ปลอดทหาร[adj.] (pløt thahān) EN: demilitarized FR: démilitarisé ; sans forces armées

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า militarise
Back to top