ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

militarily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *militarily*, -militarily-

militarily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
militarily (adv.) ทางทหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't support this, not at the risk of leaving us militarily exposed.แต่ยังมีอีกที่ถือหุ้นที่นี่ ฉันไม่สามารถสนับสนุนเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่มีความเสี่ยง ของออกจากเราสัมผัสทางทหาร

militarily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
攻灭[gōng miè, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄝˋ, 攻灭 / 攻滅] to conquer; to defeat (militarily)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า militarily
Back to top