ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

midstream

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *midstream*, -midstream-

midstream ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
midstream (n.) ตอนกลางของกระแสน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
midstream(มิด'สทรีม) n. กลางลำน้ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Midstreamปัสสาวะส่วนกลาง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But he changed horses in midstreamแต่เขาก็เปลี่ยนใจกลางคัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're not changing in midstream,hotch. I have a rapport. This is my interview.เราไม่เปลี่ยนใจกลางคันหรอกฮอตช์ ผมรักเพื่อนพ้อง นี่คือการสอบสวนของผม
No, no, I hate to cut him off midstream.ไม่... ไม่ ผมไม่ชอบขัดคอเขาหรอก

midstream ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中盘[zhōng pán, ㄓㄨㄥ ㄆㄢˊ, 中盘 / 中盤] circling in midstream; in the middle of a tray; middle game (in go or chess)
中流[zhōng liú, ㄓㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ, 中流] midstream

midstream ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลางคัน[adv.] (klāngkhan) EN: halfway ; in the middle ; in midstream ; in between FR: à mi-chemin ; à mi-parcours
กลางน้ำ[X] (klāng nām) EN: in midstream ; in the water FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า midstream
Back to top