ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

midlife

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *midlife*, -midlife-

midlife ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
midlife (n.) วัยกลางคน Syn. middle age
midlife crisis (n.) ความวิตกกังวล See also: ความผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Colin, it's just a midlife crisis! You'll get over it!คอลิน มันก็แค่วิกฤตวัยกลางคน เดี๋ยวคุณก็ผ่านมันไปได้เอง
You know what a midlife crisis is?"วิกฤตวัยกลางคน" คืออะไรรู้มั้ย?
The final stage of your midlife crisis.วิกฤตสุดท้ายของวัยคุณนะ
And when he's done playing with you because he's having a midlife crisis, he's gonna leave you and go back to his normal, great life with his wife and his family and he's gonna leave you high and dry.ตกลงว่าคุณไปเที่ยว ตระลอน ๆ ใช่มั้ย แล้วพอเขาเล่นคุณจนเบื่อแล้ว เพราะเขาอยู่ในช่วงวิกฤติวัยกลางคน
Sadly, we can no longer afford Tom's midlife crisis.มันก็น่าเศร้านะ เราไม่สามารถจับจ่ายให้กับวิกฤตการณ์ชีวิตของทอมได้อีกแล้ว
I'm in it for a little fun, some free meals and to help an unhappy man through his midlife crisis.ฉันแค่หาความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ อาหารมื้อฟรี แล้วก็ช่วยผู้ชายที่ไม่มีความสุขให้ผ่านวิกฤติวัยกลางคนไปได้
He gets cancer. Time's running out. Midlife crisis.เขาเป็นโรคมะเร็ง เวลายิ่งเหลือน้อยลงทุกที จนตรอก
Now, I'm secretly hoping it's a midlife crisis, which means you're halfway to an early death, affording me a blissful, demented convalescence spent peeing on your grave.และตอนนี้ฉันก็แอบหวังลับๆว่า วิกฤติวัยกลางคน ของนายซึ่งหมายถึง นายมาครึ่งทางของชีวิตแล้ว ทำให้ฉันเต็มไปด้วยความสุข ถ้าฉันได้ไปฉี่ใส่
I think I'm having a midlife crisis, maybe.ฉันว่าฉันกำลังเจอวิกฤตวัยกลางคน
Can women have midlife crises?ผู้หญิงมีวิกฤตวัยกลางคนได้มั้ย
Yeah, about 250 grand worth of midlife crisis came straight at me, and I had to swerve.ครับ 250000 เหรียญอันคุ้มค่าสำหรับวิกฤตวัยกลางคน มันพุ่งเข้ามา ผมเลยต้องหักหลบกระทันหัน
Looks like he's having an early midlife crisis.ดูเหมือนเขากำลังมีปัญหา ช่วงวัยกลางคนเร็วขึ้นนะ

midlife ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中年[ちゅうねん, chuunen] (n,adj-no) middle-age; middle age; midlife; one's middle years; (P)

midlife ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Midlife-Krise {f}; (angebliche) Krise in der Lebensmitte (eines Mannes)midlife crisis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า midlife
Back to top