ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

middlebrow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *middlebrow*, -middlebrow-

middlebrow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
middlebrow (adj.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
middlebrow (sl.) สามัญ See also: ชนชั้นกลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
middlebrow(มิด'เดิลเบรา) n. ผู้ที่มีรสนิยมและความสนใจต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า middlebrow
Back to top