ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

midair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *midair*, -midair-

midair ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
midair (n.) กลางอากาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every time the plane banked too sharply on takeoff or landing.... ..I prayed for a crash or a midair collision.มันอยู่ตรงนี้แล้ว ร่อนฉุกเฉิน บนผิวน้ำ 600ไมล์ต่อชั่วโมง
Chuck is not ready for paris and he's certainly not ready for a midair mission.ชัคยังไม่พร้อมจะไปปารีส เขายังไม่พร้อมจะทำภารกิจกลางอากาศด้วยซ้ำ
Because I have two witnesses who swear that Madoff here floated in midair for a good 10 seconds, then he looked down, and splat.เพราะว่าฉันมีพยาน2คนที่ยืนยัน นั่น มาด็อป เขาลอยขึ้นไป 10 วิอย่างสวย จากนั้นก็เหมือนจะตกและหล่นลงมา
Based on the blood flow pattern, the real trouble wasn't midair.ดูจากรอยเลือดแล้ว ไม่ได้เกิดขึ้นกลางอากาศแน่
Plane blows up midair, mission accomplished for the terrorists, hundreds of casualties, but nobody dies.เครื่องบินระเบิดกลางอากาศ ภารกิจ ของพวกก่อการร้ายสำเร็จลุล่วง คนเจ็บนับร้อยๆ แต่ไม่มีใครเสียชีวิต
Looks like a prop plane just exploded in midair.ดูเหมือนเครื่องบินจะระเบิดกลางอากศ

midair ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悬空[xuán kōng, ㄒㄩㄢˊ ㄎㄨㄥ, 悬空 / 懸空] midair

midair ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宙乗り[ちゅうのり, chuunori] (n) midair stunt; aerial stunts
宙吊り;宙づり;宙釣り[ちゅうづり, chuuduri] (n) hanging in midair; suspended in midair
空中衝突[くうちゅうしょうとつ, kuuchuushoutotsu] (n) midair collision
[ちゅう, chuu] (n) space; air; midair; (P)

midair ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลางหาว[n.] (klānghāo) EN: the sky ; midair FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า midair
Back to top