ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

microscope

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *microscope*, -microscope-

microscope ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
microscope (n.) กล้องจุลทรรศน์ See also: เครื่องจุลทรรศน์ Syn. photomicroscope, ultramicroscope
English-Thai: HOPE Dictionary
microscope(ไม'โครสโคพ) n. เครื่องจุลทรรศน์
English-Thai: Nontri Dictionary
microscope(n) กล้องจุลทรรศน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
microscope, phase-contrast; microscope, phase; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
microscopeกล้องจุลทรรศน์, อุปกรณ์ที่ใช้ส่องดูวัตถุขนาดเล็กซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัด  โดยขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและช่วยให้เห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้องขยาย (n.) microscope Syn. กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ (n.) microscope Syn. กล้องขยาย
จุลทรรศน์ (n.) microscope Syn. กล้องจุลทรรศน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This could be an ant farm. This could be a microscope or anything.อาจเป็นฟาร์มมด หรือกล้องจุลทรรศน์ก็ได้นะ
Now, it dates to the 1930s, and the Scanning Probe microscope indicated that it was freeze-dried.มันมีอายุในปี1930, และเครื่องตรวจบอกว่าทำถูกทำให้แห้งด้วยความเย็น
The microscope just wasn't powerful enough,กล้องจุลทรรศน์เพียงแค่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
In the cooler but no less scenic city of Geneva, Switzerland, researchers are peering through the most advanced scientific microscope in human history -- the LHC, or Large Hadron Collider.ที่จะผูกทุกอย่างร่วมกัน ศูนย์กลางของการ กระทำในการล่าฮิกส์ เป็นครึ่งหนึ่งทั่วโลกจาก ชายหาดของการ์เร็ต
So, this is our advanced photon source -- a microscope that's about a half a mile around, and it contains 33 stations where 33 individual experiments can go on measuring tiny structures of whatever these guys feel happy measuring.ดังนั้นนี้เป็นแหล่งที่มา ของโฟตอนขั้นสูงของเรา กล้องจุลทรรศน์ที่ เกี่ยวกับครึ่งไมล์รอบ ๆ และจะมี 33 สถานี
If you remember way back in High School, when you looked through the microscope and you said, "wow, look at all that stuff -- how neat it is,"เมื่อคุณมองผ่าน กล้องจุลทรรศน์ และคุณกล่าวว่า "ว้าวดูที่ ทุกสิ่งที่ว่าเรียบร้อยก็เป็น"
(Mark) All right, let's bring that microscope in and get you started.เอาละ ลากกล้องไมโครสโคปเข้ามาได้ และถึงตาคุณเริ่มผ่าได้แล้ว
But I do have a state-of-the-art two-photon microscope and a place to stay in Riyadh for the winter.แต่ฉันมีกล้องส่องทูโพรตอนชั้นเยี่ยม และที่พักในริยาร์ดในหน้านาว
About how my relationships suffered under the microscope of "Gossip Girl,"เกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของฉัน ใต้การส่องทางไกลของกอซซิป เกิร์ล
Take Mr. March over to Fong's, we have a microscope for you to look at, okay?เรามีกล้องจุลทรรศน์ให้คุณใช้ ตกลงนะครับ ดีครับ ดี
I used the atomic force microscope in the material science lab and wrote our initials in a heart 1/1,000 the size of a grain of sand.ฉันใช้กล้องจุลทรรศน์พลังอะตอม ในแล็บวัสดุศาสตร์ เขียนชื่อย่อเรา เป็นรูปหัวใจขนาดเศษหนึ่งส่วนพันของเม็ดทราย
I need a microscope to know for sure, but the texture appears accurate.ผมต้องการกล้องจุลทรรศน์ เพื่อให้แน่ใจ แต่สำหรับเนื้อนั้นปรากฎว่าถูกต้อง

microscope ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
显微镜[xiǎn wēi jìng, ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, 显微镜 / 顯微鏡] microscope
显镜[xiǎn jìng, ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, 显镜 / 顯鏡] microscope; same as 顯微鏡|显微镜
光学显微镜[guāng xué xiǎn wēi jìng, ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, 光学显微镜 / 光學顯微鏡] optical microscope

microscope ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオン顕微鏡[イオンけんびきょう, ion kenbikyou] (n) ion microscope
スライドガラス[, suraidogarasu] (n) microscope slide (wasei
マイクロスコープ;ミクロスコープ[, maikurosuko-pu ; mikurosuko-pu] (n) (ミクロスコープ from German) microscope
位相差顕微鏡[いそうさけんびきょう, isousakenbikyou] (n) phase-contrast microscope
光学顕微鏡[こうがくけんびきょう, kougakukenbikyou] (n) optical microscope
共焦点レーザ走査型顕微鏡[きょうしょうてんレーザそうさがたけんびきょう, kyoushouten re-za sousagatakenbikyou] (n) confocal laser scanning biological microscope
共焦点走査型顕微鏡[きょうしょうてんそうさがたけんびきょう, kyoushoutensousagatakenbikyou] (n) confocal scanning microscope
走査型多光子レーザ顕微鏡[そうさがたこうしレーザけんびきょう, sousagatakoushi re-za kenbikyou] (n) multiphoton laser scanning microscope
限界顕微鏡[げんかいけんびきょう, genkaikenbikyou] (n) high magnification microscope
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k,vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P)
限外顕微鏡[げんがいけんびきょう, gengaikenbikyou] (n) ultramicroscope
顕微鏡[けんびきょう, kenbikyou] (n) microscope; (P)

microscope ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุลทรรศน์[n.] (junlathat) EN: microscope FR: microscope [m]
กล้องจุลทรรศน์[n.] (klǿngjunlat) EN: microscope FR: microscope [m]
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้อิเล็กตรอน[n. exp.] (klǿngjunlat) EN: electron microscope FR: microscope électronique [m]
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง[n. exp.] (klǿngjunlat) EN: light microscope FR: microscope optique [m]
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน[n. exp.] (klǿngjunlat) EN: electron microscope FR: microscope électronique [m]
กล้องขยาย[n. exp.] (klǿng khayā) EN: microscope FR: microscope [m]
กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์[n. prop.] (klum dāo Kl) EN: Microscopium FR: constellation du Microscope [f] ; Le Microscope
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classif.: cameras, binoculars, telescopes, microscopes] FR: [classif. : appareils photographiques, jumelles, télescopes, microscopes]

microscope ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rasterelektronenmikroskop {n}scanning electron microscope

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า microscope
Back to top