ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

microphonic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *microphonic*, -microphonic-

microphonic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
microphonic (adj.) เกี่ยวกับเครื่องขยายเสียง
microphonics (n.) เสียงแตกของลำโพง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Weight and microphonic sensors here and hereมีทั้ง เซนเซอร์น้ำหนักและเสียง ที่นี่และนี่
The bad news is that there are both weight and microphonic sensors that will alert Company security to the presence of any breathing human being that weighs more than two pounds.ข่าวร้าย มีระบบตรวจจับน้ำหนัก และเสียง ซึ่งจะแจ้งเตือนไปที่ระบบรักษาความปลอดภัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า microphonic
Back to top