ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

microphone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *microphone*, -microphone-

microphone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
microphone (n.) เครื่องขยายเสียง See also: ไมโครโฟน, ไมค์ Syn. sound transmitter, loundspeaker, amplifier
English-Thai: HOPE Dictionary
microphone(ไม'โครโฟน) n. เครื่องขยายเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
microphone(n) ไมโครโฟน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microphoneไมโครโฟน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไมค์ (n.) microphone
ไมโครโฟน (n.) microphone Syn. ไมค์
mic (abbr.) คำย่อของ microphone
เครื่องขยายเสียง (n.) amplifier microphone See also: amplifier, loud-speaker Syn. เครื่องกระจายเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you remember when Artie Coogan set up that hidden microphone and he broadcast those filthy limericks through the television set?จำได้มั้ยตอนที่อาร์ตี้ต่อไมโครโฟนซ่อนไว้ แล้วก็ถ่ายทอดเสียงลามกออกโทรทัศน์
Get this berk off the microphone and make a proper speech.ลากตานั่นออกมาจากไมค์หน่อย แล้วกล่าวอวยพรดีๆ หน่อย
Authorities can now activate the microphone inside your phone, allowing them to eavesdrop on you and your conversations.เจ้าหน้าที่สามารถ.. เปิดไมโครโฟน ที่อยู่ภายในโทรศัพท์คุณได้ เปิดทางให้พวกเขา แอบฟังบทสนทนาของคุณได้
Do you want to talk into the microphone any louder, Roxy?แล้วเธอจะคุยผ่านไมโครโฟนดังๆหรือไง ร็อกซี่?
It functions like a normal telephone, but there's a microphone right here.มันเหมือนโทรศัพท์ธรรมดาเครื่องนึง แต่มันมีไมโครโฟนอยู่ในตัว
Let the microphone do the work, sir.ท่านกำลังจะต้องออกอากาศ ในอีกสองนาทีนี้
¶ gimme the microphone and let me go ¶¶ gimme the microphone and let me go ¶
Oy, my friend. I see you've put the South African microphone at the bottom.เฮ้.เพื่อน ทางนี้ เครื่องขยายเสียง
Remember how to use it, you just point the microphone in the...จำวิธีใช้ได้ใช่มั้ย เธอแค่เสียบปลั๊กไมโครโฟนเข้าไป...
I'm a trusted man stepping up to a microphone in front of a very large crowd.ฉันเป็นคนที่ได้รับความไว้ใจ ที่เดินมาหน้าไมค์ .... ต่อหน้าฝูงชนจำนวนมาก
I can't barely look at a microphone without crying.หนูเห็นไมโครโฟนแล้วจะร้องไห้
You can use the microphone to listen into their conversations whether they're talking on the phone or not.คุณสามารถใช้ไมโครโฟน ฟังการสนทนา ไม่ว่าจะพูดอะไรผ่านโทรศัพท์หรือไม่

microphone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麦克风[mài kè fēng, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄈㄥ, 麦克风 / 麥克風] microphone (loan word)
扩音器[kuò yīn qì, ㄎㄨㄛˋ ㄑㄧˋ, 扩音器 / 擴音器] megaphone; microphone
传声[chuán shēng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄥ, 传声 / 傳聲] microphone; to use a microphone
传声器[chuán shēng qì, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 传声器 / 傳聲器] microphone
话筒[huà tǒng, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄨㄥˇ, 话筒] microphone

microphone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーボンマイクロホン[, ka-bonmaikurohon] (n) carbon microphone
ガンマイク[, ganmaiku] (n) {comp} shotgun microphone
クリスタルマイクロフォン[, kurisutarumaikurofon] (n) crystal microphone
クリスタルマイクロホン[, kurisutarumaikurohon] (n) crystal microphone
マイクノイズ[, maikunoizu] (n) {comp} microphone noise
マイクロケ[, maikuroke] (n) (abbr) microphone location
マイクロフォン;マイクロホン[, maikurofon ; maikurohon] (n) microphone
ワイヤレスマイクロホン[, waiyaresumaikurohon] (n) wireless microphone
咽喉マイク[いんこうマイク, inkou maiku] (n) (uk) throat microphone
マイク[, maiku] (n) (abbr) (See マイクロホン) mike; mic; microphone; (P)
指向[しこう, shikou] (n,vs) (1) (See 志向) being orientated (towards); pointing (towards); directing (towards); (adj-no) (2) directional (e.g. microphone); (n-suf) (3) -oriented
隠しマイク[かくしマイク, kakushi maiku] (n) concealed microphone; bug
Japanese-English: COMDICT Dictionary
指向[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone)

microphone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาตั้งไมโครโฟน[n. exp.] (khā tang ma) EN: microphone stand FR: pied de micro [m]
เครื่องขยายเสียง[n.] (khreūang kh) EN: amplifier microphone ; amplifier ; loud-speaker ; power amp ; amp FR: amplificateur [m] ; ampli [m] (fam.) ; haut-parleur [m]
ไมค์[n.] (mai) EN: microphone FR: micro [m] ; microphone [m]
ไมโครโฟน[n.] (maikhrōfōn) EN: microphone FR: micro [m] ; microphone [m]
ไมโครโฟนไร้สาย[n. exp.] (maikhrōfōn ) EN: wireless microphone FR:
ระดับความไวของไมโครโฟน[n. exp.] (radap khwām) EN: microphone's sensitivity FR:

microphone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprechmuschel {f}mouthpiece; microphone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า microphone
Back to top