ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

methodology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *methodology*, -methodology-

methodology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
methodology (n.) วิธีการ See also: วิธี, หลักการ Syn. system, arrangement
English-Thai: HOPE Dictionary
methodology(เมธธะดอล'ละจี) n. วิธี,วิธีการ,หลักการ,กฎ,การศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
methodology๑. ระเบียบวิธี๒. ระเบียบวิธีวิทยา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Methodologyวิธีวิทยา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's basically a methodology which helps us when we work with our clients to go through a very systematic thoughtful process in order to be able to help our clients identify what the resources are that they have.โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นวิธีวิทยาอย่างหนึ่ง xxxx ซึ่งช่วยเราในการทำงานกับลูกค้า มันต้องผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบมาก
Well, perhaps, you should consider using a different methodology then, John.ดี บางที คุณน่าจะใช้วิธีอื่นนะ, จอห์น
There is a methodology to what I do, there is a reason why it works.สิ่งที่ชั้นทำมันมีแบบแผนอยู่เรียบร้อยแล้ว นั่นคือเหตุผลที่มันได้ผล
Agent Wedeck is currently running an interesting investigation that has diverged significantly from the methodology employed by the rest of the bureau.เจ้าหน้าที่เวดด็อคกำลังมี การสืบสวนที่น่าสนใจยิ่ง มีความแตกต่างกัน อย่างสำคัญ
If you have a problem with my methodology or a lack of faith in my abilities,ถ้าคุณมีปัญหากับระเบียบวิธีของผม หรือไม่มั่นใจในความสามารถของผม
But I suspect that whatever methodology,แต่เป็นที่น่าสังเกตุคือ ด้วยวิธีอะไรก็ตาม
Experimenting with his methodology.ทำการทดลองกับวิธีฆ่า
The methodology's evolving,วิธีฆ่าพัฒนาไปเรื่อยๆ
He studies vampire methodology. What else do you need?เขาเรียนจบแวมไพร์ศาสตร์ แกยังต้องการอะไรอีก
The addition of Jake Ellison caused the unsub to change his methodology.เพิ่ม เจค เอลลิสัน เข้าไป เพราะคนร้ายเปลี่ยนวิธีการของเขา
I'm merely interested in methodology.ผมสนใจแค่เรื่องวิธีวิทยาก็เท่านั้น
It has to somehow be part of his methodology.มันอาจอยู่ในวิธีการของเขาก็ได้

methodology ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方法学[fāng fǎ xué, ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄒㄩㄝˊ, 方法学 / 方法學] methodology
方法论[fāng fǎ lùn, ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˋ, 方法论 / 方法論] methodology; Discours de la méthode by René Descartes 笛卡兒|笛卡儿, 1637

methodology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
抽象的試験方法論[ちゅうしょうてきしけんほうほうろん, chuushoutekishikenhouhouron] (n) {comp} abstract testing methodology
科学的方法論[かがくてきほうほうろん, kagakutekihouhouron] (n) scientific methodology
試験方法[しけんほうほう, shikenhouhou] (n) test procedure; testing methodology
エスノメソドロジー[, esunomesodoroji-] (n) ethnomethodology
教授法[きょうじゅほう, kyoujuhou] (n) teaching methodology; pedagogy
方法論[ほうほうろん, houhouron] (n) methodology; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
抽象的試験方法論[ちゅうしょうてきしけんほうほうろん, chuushoutekishikenhouhouron] abstract testing methodology

methodology ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การวิจัยเชิงคุณภาพ[n. exp.] (kān wijai c) EN: qualitative research ; qualitative methodology FR:
เล่นการสอน[v. exp.] (len kān søn) EN: specialize in teaching methodology FR:
ระเบียบวิธีวิจัย[n. exp.] (rabīēp with) EN: research methodology FR:
วิธีการ[n.] (withīkān) EN: procedure ; way ; medium ; approach ; means ; methodology ; method ; mode ; technique ; process FR: procédure [f] ; façon [f] ; méthode [f] ; procédé [m] ; processus [m] ; méthodologie [f] ; approche [f] ; manière [f] ; mode [m] ; type [m]
วิธีการสอน[n. exp.] (withīkān sø) EN: teaching methodology ; teaching method FR:
วิธีทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (withī thāng) EN: scientific methodology FR: méthode scientifique [f]
วิธีวิทยา[n. exp.] (withī witth) EN: methodology FR: méthodologie [f]
วิธีวิทยาการ[n. exp.] (withī witth) EN: methodology FR: méthodologie [f]
วิธีวิทยาการวิจัย[n. exp.] (withī witth) EN: research methodology FR:

methodology ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Methodik {f}methodology; methods

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า methodology
Back to top