ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

metabolic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *metabolic*, -metabolic-

metabolic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
metabolic (adj.) เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
metabolic(เมท'ทะบอล'ลิค) adj. เกี่ยวกับการสันดาป,เกี่ยวกับกระบวนการ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metabolicจากเมตาบอลิสม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง
Two mg of oral triazolam... every seven hours induces a safe sleep state and a minimal metabolic rate.ยานอนหลับ 2 มิลลิกรัม... กินทุกเจ็ดชั่วโมงเพื่อให้นอนหลับและลดอัตราการเผาผลาญ
If she goes into a coma,we know it's a metabolic problem.ถ้าเธอตกอยู่ในอาการโคม่า เราก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผาผลาญ
Lab tests showed the delirium wasn't caused by a metabolic problem.ผลแลปแสดงว่าอาการเพ้อคลั่งไม่ได้เเกิดจาก ปัญหาการเผาผลาญพลังงาน
"These are followed by metabolic acidosis"แล้วที่จะตามมาคือการเปลี่ยนแปลงของกรด
EV1's metabolic rate is rising.ระดับการเผาผลาญ EV1 กำลังเพิ่มสูงขึ้น
It stops all metabolic activity.พักทุกปฏิกิริยาในร่าง
So it's a bleed, clot, tumor, metabolic, or infection.แล้วไง มันอาจจะมีเลือดออก เลือดแข็งตัว เนื้องอก โรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญ หรือโรคติดเชื้อ

metabolic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネルギー代謝率[エネルギーたいしゃりつ, enerugi-taisharitsu] (n) relative metabolic rate
メタボ[, metabo] (n) (1) (abbr) (See メタボリックシンドローム) metabolic syndrome; (2) overweight
メタボゾーン[, metabozo-n] (n) danger zone for developing metabolic syndrome (wasei
メタボリックシンドローム;メタボリック・シンドローム[, metaborikkushindoro-mu ; metaborikku . shindoro-mu] (n) (See メタボリック症候群) metabolic syndrome
メタボリック症候群[メタボリックしょうこうぐん, metaborikku shoukougun] (n) metabolic syndrome
三焦;三の焦[さんしょう(三焦);みのわた, sanshou ( san shou ); minowata] (n) san jiao (triple heater; functional metabolic organ in Chinese medicine)
代謝経路[たいしゃけいろ, taishakeiro] (n) metabolic pathway
メタボリック[, metaborikku] (n) metabolic; (P)

metabolic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมแทบอลิก[adj.] (mēthaēbølik) EN: metabolic FR: métabolique

metabolic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundumsatz {m} [med.]basal metabolic rate
Stoffwechselkrankheit {f} [med.]metabolic disorder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า metabolic
Back to top