ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

merriness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *merriness*, -merriness-

merriness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merriness (n.) ความสนุกสนาน

merriness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lustigkeit {f}merriness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า merriness
Back to top