ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medium-term

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medium-term*, -medium-term-

medium-term ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medium-term (n.) ซึ่งเป็นช่วง 2-3 อาทิตย์หรือเดือนในอนาคต

medium-term ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中期国債ファンド[ちゅうきこくさいファンド, chuukikokusai fando] (n) medium-term government securities fund; middle term national bond fund
中期[ちゅうき, chuuki] (n-adv,n-t) (1) middle period; (2) medium-term; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medium-term
Back to top