ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medicinally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medicinally*, -medicinally-

medicinally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medicinally (adv.) อย่างมีคุณสมบัติเป็นยา

medicinally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
medizinal {adv}medicinally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medicinally
Back to top