ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mayoress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mayoress*, -mayoress-

mayoress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mayoress (n.) นายกเทศมนตรีหญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
mayoress(เม'เออริส,แม'เออริส) n. นายกเทศมนตรีหญิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mayoress
Back to top