ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mayoralty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mayoralty*, -mayoralty-

mayoralty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mayoralty (n.) สำนักงานของพนักงานปกครอง
English-Thai: HOPE Dictionary
mayoralty(เม'เออรัลที,แม'เออรัลที) n. สำนักนายกเทศมนตรี
English-Thai: Nontri Dictionary
mayoralty(n) ตำแหน่งนายกเทศมนตรี,สำนักนายกเทศมนตรี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mayoralty
Back to top