ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mayonnaise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mayonnaise*, -mayonnaise-

mayonnaise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mayonnaise (n.) น้ำสลัดชนิดข้น See also: มายองเนส Syn. salad dressing
English-Thai: HOPE Dictionary
mayonnaise(เมอะเนซ',เม'อะเนซ) n. น้ำราด (สลัด) ชนิดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
mayonnaise(n) น้ำปรุงรสอาหาร,น้ำราดสลัด,มายองเนส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not boring like him. Like the mayonnaise story.อย่างเรื่องมายองเนส มายองเนส
Well,yeah,since mayonnaise left out in the sun can kill ya.ใช่ แต่มายองเนสที่โดนแดด มันก็ทำคุณถึงตายได้
Well, i'll have you know, i stand by my mayonnaise theory.แต่ผมเชื่อทฤษฏีมายองเนสของผม
Did you make the mayonnaise in the right way?เธอใช้มายองเนสถูกวิธีรึเปล่า
No problem. I ate a whole jar of mayonnaise once.ไม่มีปัญหา ผมกินมายองเนสจนหมดเหยือกยังไหว
Is this low-fat mayonnaise in the coleslaw?นี่เป็นสลัดกะหล่ำปี ใส่มายองเนสไขมันต่ำหรือเปล่า
Since when is it right to call mayonnaise a fucking secret?ว่าแล้วไง เค้าต้องการเซ็กส์ แม่
It's like mayonnaise with rum in it.มันรสเหมือนมายองเนสผสมกับรัม
But since you're not gonna write me a ticket, because you're a fake policeman, and I got milk and mayonnaise in the back, well...แต่คุณคงจะไม่เขียนใบสั่งฉัน เพราะคุณเป็นตำรวจปลอม ฉันมีนมและมายองเนส อยู่ท้ายรถ เอ่อ...
The most important invention since they put mayonnaise in a jar.สิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุด ตั้งแต่มีมายองเนสใส่ขวด
I wanted mayonnaise and mustard.ฉันต้องการมายองเนสกับมัสตาร์ด
I'm gonna put you in a mayonnaise jar.ฉันจะจับนายยัดใส่ ขวดมายองเนส

mayonnaise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美乃滋酱[měi nǎi zī jiàng, ㄇㄟˇ ㄋㄞˇ ㄗ ㄐㄧㄤˋ, 美乃滋酱 / 美乃滋醬] mayonnaise
蛋黄酱[dàn huáng jiàng, ㄉㄢˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄤˋ, 蛋黄酱 / 蛋黃醬] mayonnaise

mayonnaise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツナマヨネーズ[, tsunamayone-zu] (n) mixture of mayonnaise and canned tuna, used on bread, pasta, etc.
マヨネーズ[, mayone-zu] (n) mayonnaise (fre
マヨラー[, mayora-] (n) (abbr) mayonnaise lover

mayonnaise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มายองเนส[n.] (māyøng-nēs ) EN: mayonnaise FR: mayonnaise [f] ; sauce mayonnaise [f]

mayonnaise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mayonnaise {f} [cook.]mayonnaise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mayonnaise
Back to top