ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maudlin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maudlin*, -maudlin-

maudlin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maudlin (adj.) สะอึกสะอื้น See also: ฟูมฟาย, ร้องไห้คร่ำครวญ Syn. mawkish, teary, weepy Ops. unsentimental
English-Thai: HOPE Dictionary
maudlin(มอด'ลิน) adj. สะอึกสะอื้น,ซึ่งทำให้เศร้า,ชวนให้เศร้าหรือเร้าอารมณ์., See also: maudlinism n. maudlinly adv. -maudlinness n., Syn. sentimental
English-Thai: Nontri Dictionary
maudlin(adj) ขี้สงสาร,ขี้แย,ชวนให้เศร้า,สะอึกสะอื้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't get all maudlin on me, man.อย่ามาทำหน้าโศกแถวนี้น่า
Penny, as you know, I'm not comfortable with prolonged good-byes and maudlin displays of emotion, so I prepared a short video.เพนนี อย่างที่เธอรู้ ฉันรู้สึกอึดอัด กับการลานานๆ และการแสดงอารมณ์เศร้า ดังนั้น ฉันเตรียมวิดีโอสั้นมา
As you know, I'm not comfortable with prolonged good-byes and maudlin displays of emotion, so I prepared this short video.เหมือนที่นายรู้ ฉันไม่ชอบที่จะบอกลา และการแสดงอารมณ์เศร้า ดังนั้น ฉันเตรียมวิดีโอสั้นนี้
Tim Maudlin is a philosopher of physics at Rutgers University.ทิมสะอึกสะอื้นเป็นปรัชญาของ ฟิสิกส์ ที่มหาวิทยาลัยรัตเกอร์ส
You know, if you're going to be maudlin,ถ้าเธอกำลังจะร้องไห้คร่ำครวญล่ะก็
Stop me when this gets too maudlin, but I'm not going to forget you.หยุดครูด้วยนะถ้ามันเริ่มจะเศร้าเกินไป ครูจะไม่ลืมพวกเธอ
Talking about my wife has a tendency to make me a little bit maudlin.ที่จะทำให้ผมคร่ำครวญเล็กน้อย
You're so literal. I just hope it's not maudlin.ตรงตัวมากพ่อ หวังว่าจะไม่พาเข้าโหมดเศร้านะ

maudlin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale
泣き上戸[なきじょうご, nakijougo] (n,adj-no) maudlin drinker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maudlin
Back to top