ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maturely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maturely*, -maturely-

maturely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maturely (adv.) อย่างเจริญเติบโต See also: อย่างสมบูรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แพ้ผม (v.) be gray prematurely
แพ้ฟัน (v.) lose one´s teeth prematurely See also: lose one´s teeth unduly soon or early in life, have bad teeth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Releasing this profile prematurely can get people killed.100 ไมล์จนถึงลานปิคนิค เหมือนฉันโดนครอบงำด้วยอะไรบางอย่าง
Severe stress makes women age prematurely because stress causes DNA in our cells to shrink until they can no longer replicate.ความเครียดทำให้ผู้หญิงแก่ก่อนวัย ทำให้ดีเอ็นเอฝ่อ จนเซลล์ไม่ฟื้นฟู
He's turning prematurely crimson?เขาเป็นโรค Crimson รึเปล่า?
Let's go. We need to begin to prematurely evacuate.ไปกันเถอะ เราต้องเริ่ม แผนการอพยพล่วงหน้า
Their findings result in over two-thirds of all applications denied or prematurely terminated.หาข้อผิดพลาดในส่วนที่ 2 และ 3 ของโปรแกรม ซึ่งถูกยกเลิกแล้ว หรือยกเลิก
I didn't wanna worry you prematurely.ผมไม่อยากให้คุณกังวล โดยไม่จำเป็น
He stopped the transfer prematurelyเขาหยุดการโอนถ่ายข้อมูลก่อนกำหนด
Because Destiny didn't know it was here, the star's gravity well disrupted our propulsion systems, causing us to drop out of ftl prematurely.เพราะยานDestiny ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ไง แรงโน้มถ่วงบนดาวดีเยี่ยม ทำให้การขับเคลื่อนของพวกเรายุ่งยากน่ะสิ
We may have to take it out prematurely.พวกเราคงต้องนำเด็กออกมาก่อนกำหนด
I think I know why the center patients were dying prematurely, and I have proof.ฉันรู้แล้วว่า ทำไมคนไข้ที่ศูนย์ ถึงตายก่อนเวลา แล้วฉันก็มีหลักฐาน
I'll ask you just 2 questions, and you answer them sincerely and maturely.ฉันขอถามคำถามสองข้อ และช่วยตอบแบบคิดหน่อยนะ
They won't set off a explosion prematurely.พวกมันจะไม่กดระเบิดก่อนเวลาอันควร

maturely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, 夭] tender; gentle; to die prematurely

maturely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中折れ[なかおれ, nakaore] (n,vs) (1) felt hat; (2) (sl) prematurely going soft during intercourse
若白髪[わかしらが, wakashiraga] (n) prematurely gray hair; prematurely grey hair

maturely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประสาผู้ใหญ่[adv.] (prasā phūya) EN: maturely ; in an adult way FR: en adulte
แก่แดด[adj.] (kaēdaēt) EN: prematurely aged ; precocious FR:
ก่อนกำหนด[adv.] (køn kamnot) EN: ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely FR: à l'avance ; par avance ; par anticipation ; prématurément ; avant terme
แพ้ฟัน[v.] (phaēfan) EN: lose one's teeth prematurely FR:
แพ้ผม[v.] (phaēphom) EN: go gray prematurely FR: avoir les cheveux gris trop tôt
แพ้ผม[adj.] (phaēphom) EN: prematurely grey FR: prématurément grisonnant
ตีตนก่อนไข้[v. exp.] (tī ton køn ) EN: cross one's bridges before coming to them ; act prematurely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maturely
Back to top