ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

matting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *matting*, -matting-

matting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
matting (n.) เครื่องปูลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
matting(แมท'ทิง) n. สิ่งทอที่ใช้ทำเสื่อ พรมและผ้าปูคลุมหรือห่อต่าง ๆ ,ผิวหน้าด้านที่ค่อนข้างหยาบ
English-Thai: Nontri Dictionary
matting(n) ฟางปูพื้น,เครื่องปู
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mattingการทอเสื่อ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระนาด (n.) bamboo strips tied together by rattan used as matting in ship hold
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Could it be a formatting error?เป็นไปได้ไหมว่าฟอร์แมทผิดพลาด
Formatting doesn't allow for this.ฟอร์แมทไม่ปล่อยให้เป็นรูปแบบนี้

matting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 畳] Japanese variant of 疊|叠; to layer; to fold in layers; Japanese tatami matting

matting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上敷き[うわしき;うわじき, uwashiki ; uwajiki] (n) bordered matting
莚席[えんせき, enseki] (n) matting
アプリケーションフォーマット[, apurike-shonfo-matto] (n) {comp} disk formatting (wasei
フォーマッティング[, fo-matteingu] (n) formatting
フォーマティング[, fo-mateingu] (n) {comp} formatting
初期化[しょきか, shokika] (n,vs) (1) initialization; initialisation; (2) formatting; resetting
敷物;敷き物[しきもの, shikimono] (n) carpet; rug; matting; cushion; footcloth; floorcloth; carpeting
書式付け[しょしきつけ, shoshikitsuke] (n) {comp} formatting
書式換え[しょしきかえ, shoshikikae] (n) {comp} reformatting
茣蓙(P);蓙;呉蓙(iK)[ござ, goza] (n) mat; matting; rush mat; (P)
薦被り[こもかぶり, komokaburi] (n) cask wrapped in straw matting; beggar
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フォーマッティング[ふぉーまっていんぐ, fo-matteingu] formatting
フォーマティング[ふぉーまていんぐ, fo-mateingu] formatting
書式付け[しょしきつけ, shoshikitsuke] formatting
書式換え[しょしきかえ, shoshikikae] reformatting

matting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรือก[n.] (reūak) EN: floor mat ; floor of matting FR:
แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ[n. exp.] (thaēp khreū) EN: formatting tolbar FR: barre de formatage [f]

matting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formatieren {n}formatting
Formatierung {f}formatting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า matting
Back to top