ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

masterclass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *masterclass*, -masterclass-

masterclass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
masterclass (n.) แบบฝึกหัดที่ครูดนตรีให้กับนักเรียนที่เก่งมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า masterclass
Back to top