ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

massy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *massy*, -massy-

massy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
massy (adj.) ใหญ่มาก See also: หนักมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
massy(adj) หนัก,มาก,ใหญ่โต,หนาแน่น,แข็งแรง,บึกบึน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, nothing implied. Just maybe go and see something Christmassy or something.แค่ออกไปเดินดูอะไรๆ ของคริสต์มาส
Let's see... something Christmassy.ลองนี่ พวกคริสมาสต์น่ะ
It's the most christmassy planet in the universe.ดาวที่มีความเป็นคริสต์มาส มากที่สุดในจักรวาล
I'm not feeling very Christmassy.ฉันไม่รู้สึกถึง ความเป็นวันคริสมาสต์เลยว่ะ

massy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า massy
Back to top