ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

massager

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *massager*, -massager-

massager ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
massager (n.) ผู้นวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมอนวด (n.) massager See also: massagist, masseuse, masseur
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you think that the big shots at Sheets N' Things care that I sell more personal massagers than any other assistant manager?คุณคิดว่าพวกผู้ใหญ่ จะสนมั้ย ว่าฉันขายเครื่องนวดได้ มากกว่าคนอื่น
Dr. Maneesh's neck massager!เครื่องนวดคอของดร.เมนีช!
It's a body massager. Yeah, well, it's a circumcised purple penis.ดิลโด้ที่ไหน นี่เครี่องนวด

massager ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมอนวด[n.] (mønūat) EN: masseur ; masseuse ; massager ; massagist FR: masseur [m] ; masseuse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า massager
Back to top