ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mass-production

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mass-production*, -mass-production-

mass-production ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mass-production (n.) การผลิตเป็นจำนวนมาก Syn. automated production, manufacturing

mass-production ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自動化量産[じどうかりょうさん, jidoukaryousan] (n) automated mass-production

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mass-production
Back to top