ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mascot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mascot*, -mascot-

mascot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mascot (n.) สิ่งนำโชค See also: ตัวนำโชค, ผู้นำโชค, เครื่องราง Syn. amulet, luck piece
English-Thai: HOPE Dictionary
mascot(แมส'คอท) n. ตัวนำโชค,ผู้นำโชค
English-Thai: Nontri Dictionary
mascot(n) เครื่องราง,เครื่องนำโชค,ตัวนำโชค,มิ่งขวัญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mascotsสัญลักษณ์นำโชค [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We make the company mascot a powerboat.เป็นเรือยนต์ คุณว่าเจ๋งมั้ย
Zach. Ladies and gentlemen, introducing the new mascot for Hidy Ho Cookies--ทุกท่าน แมสค็อตใหม่ของคุ๊กกี้ไฮดี้โฮ
She had their mascot tattooed on a very discreet part of her anatomy.เธอสักตัวนำโชคของที่นั้น ในที่มิดชิดบนร่างกาย
I'm the mascot of an evil corporation.ข้าเป็นตัวแทนของบริษัทข้ามชาติที่ชัวร้าย
We let her join F4 specially as a mascot because she looks so cute.เราชวนเธอมาร่วมกับ F4 เป็นพิเศษเหมือนกับสิ่งนำโชค เพราะว่าเธอน่ารักดี
If we are the "Human Beings", you know, and we have a mascot that's just a white guy, what message are we sending?ถ้าพวกเราคือ "Human Beings" อย่างที่คุณเข้าใจ และเรามีตัวมาสคอต ที่เป็นเพียงชายผิวขาวคนนึง สารที่เราส่งออกไปมันจะหมายความว่ายังไง?
Goo Dong Baek is the mascot of our Central Postal Office!คุณกูดองเบค เป็นมาสคอตของไปรษณีย์กลาง
This tree is like a mascot for Glee Club.ต้นไม้นี้เป็นสัญลักษณ์ ของกลีคลับ
Turns out having a mascot in the precinct can be pretty useful.ดูเหมือนตัวนำโชคประจำสถานี จะใช้ได้นะ
The mascot for the Thundering Hens got juvenile shingles, so now they're holding tryouts for a new mascot!ตัวมาสค็อทใน "แม่ไก่สายฟ้า" เป็นโรคงูสวัด ตอนนี้พวกเขากำลังจะคัดตัว หามาสค็อทตัวใหม่อยู่
Of course you are. Well, I guess if everyone's here for the mascot tryouts, we'll get started.ได้เลยเธอ ครูคาดว่า คนที่มาคัดตัว เป็นมาสค็อทมาครบกันแล้ว
Attention, students... because of low turnout, we are extending mascot tryouts.นักเรียนโปรดฟังทางนี้-- เนื่องจากมีคนมาคัดตัวน้อย จึงขอขยายเวลาคัดตัวมาสค็อท

mascot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉祥物[jí xiáng wù, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄤˊ ˋ, 吉祥物] mascot

mascot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.)
マスコット[, masukotto] (n) mascot; (P)

mascot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาสคอต[n.] (māskhǿt = m) EN: mascot FR: mascotte [f]
สิ่งนำโชค[n. exp.] (sing nam ch) EN: mascot FR: mascotte [f]
ตัวนำโชค[n. exp.] (tūa nam chō) EN: mascot FR: mascotte [f]
ตุ๊กตา[n.] (tukkatā) EN: doll FR: poupée [f] ; mascotte [f] ; peluche [f]

mascot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Talisman {m}(lucky) charm; mascot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mascot
Back to top