ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marline-spike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marline-spike*, -marline-spike-

marline-spike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marline-spike (n.) เชือกขนาดเล็กที่ฟั่นกันเป็นเกลียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marline-spike
Back to top