ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marketeer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marketeer*, -marketeer-

marketeer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marketeer (n.) ผู้ซื้อขายในตลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good morning, marketeers.สวัสดีเหล่าผู้ซื้อขาย

marketeer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇商人[やみしょうにん, yamishounin] (n) black marketeer
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P)
闇屋;やみ屋[やみや, yamiya] (n) black marketeer; black market trader

marketeer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzhändler {m}black marketeer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marketeer
Back to top