ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marital

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marital*, -marital-

marital ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marital (adj.) เกี่ยวกับการแต่งงาน
marital status (n.) สถานภาพ (โสด ม่ายหรือแต่งงาน)
English-Thai: HOPE Dictionary
marital(แม'ริเทิล) adj. เกี่ยวกับ (การแต่งงาน,การสมรส,สามี) .
English-Thai: Nontri Dictionary
marital(adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน,เกี่ยวกับการสมรส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
marital conditionภาวะสมรส [ดู nuptiality] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital statusสถานภาพสมรส [ดู conjugal status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital; matrimonialเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marital Crisisวิกฤติคู่สมรส [การแพทย์]
Marital statusภาวะสมรส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถานภาพการสมรส (n.) marital status
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา...
I don't know what their career slump has to do with our marital problems.ฉันไม่เข้าใจว่า การตกงานของเขา เกี่ยวกับปัญหาของเราตรงไหน
I guess we could call this your first little bump on the road to marital bliss.ถือซะว่าเป็นอุปสรรคแรก ของชีวิตวิวาห์ก็ได้นะ
I'm sure a nice B.M. is the perfect solution for marital problems.โอ้, ใช่. ฉันแน่ใจว่า มันสุดยอดยา ที่ใช้แก้ปัญหาพวกที่มีปัญหาคู่สมรส
I was speaking to a friend of mine who had marital and financial problems.ผมเคยคุยกับเพื่อน ที่มีปัญหาครอบครัวและการเงิน
Oh, dude. I'm gonna marital street the fuck out of this,โอ้ เพื่อน ฉันจะเล่นให้สุดแรงเกิด
And let's not forget about marital deductions.และอย่าลืมเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงาน
Not about my tortured marital history.ไม่ใช่ประวัติการแต่งงานของฉัน
It might be a husband licking his wounds after a marital battle... or two parents rallying from an attack of doubt.อาจจะเป็นสามีที่เลียแผลตัวเอง หลังจากเิกิดสงครามในชีวิตคู่ หรือคนเป็นพ่อแม่ ที่พยายามต่อสู้กับความเคลือบแคลงสงสัย
Since Thanksgiving I pretty much hung up the marital "do not disturb" sign.ฉันยังอยากจะแชวนป้าย เอิ่ม
This is no time for a marital quarrel-นี่ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะ
You... I'm not happy that you have marital problems. - People talk to me a lot because I'm a guidance counselor.เอ่อ มีคนคุยกับฉันเยอะ เพราะฉันเป็นครูแนะแนว

marital ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断弦[duàn xián, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˊ, 断弦 / 斷弦] widowed; lit. one string short, cf. 琴瑟 qin and se, two instruments epitomizing marital harmony
媒妁[méi shuò, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, 媒妁] matchmaker; go-between (marital)

marital ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公武合体[こうぶがったい, koubugattai] (n) shogunate marital union with the Imperial Family
夫の権利[おっとのけんり, ottonokenri] (n) marital rights
比翼連理[ひよくれんり, hiyokurenri] (n) marital vows
破鏡[はきょう, hakyou] (n) broken mirror; marital separation; divorce
結婚相談[けっこんそうだん, kekkonsoudan] (n) marriage counseling; marital counseling
婚前[こんぜん, konzen] (adj-no) premarital; prenuptial
婚前交渉[こんぜんこうしょう, konzenkoushou] (n) premarital sexual relations (intercourse)
婚外[こんがい, kongai] (adj-f) extramarital (e.g. sex)
婚外交渉[こんがいこうしょう, kongaikoushou] (n) extramarital sex
婚外性交[こんがいせいこう, kongaiseikou] (n) adultery; extra-marital intercourse
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P)

marital ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยวกับการสมรส[adj.] (kīo kap kān) EN: matrimonial ; marital FR: matrimonial
สถานภาพการสมรส[n. exp.] (sathānaphāp) EN: marital status FR: état civil [m] ; situation de famille [f]
นอกสมรส[adj.] (nøk somrot) EN: extramarital ; illegitimate FR:
ผิดผัวผิดเมีย[v. exp.] (phit phūa p) EN: be unfaithful ; commit adultery ; have an extramarital affair FR:

marital ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehekrach {m}domestic disturbance; marital row
Familienstand {m}marital status; family status

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marital
Back to top