ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marimba

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marimba*, -marimba-

marimba ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marimba (n.) เครื่องดนตรีประเภทระนาด
English-Thai: HOPE Dictionary
marimba(มะริม'บะ) n. เครื่องดนตรีคล้ายระนาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
* When marimba rhythms start to play ** ยามที่ได้ยินจังหวะ มาริมบ้า *
* When marimba rhythms start to play ** เมื่อจังหวะมาริมบ้า เริ่มบรรเลง *

marimba ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マリンバ[, marinba] (n) marimba (musical instrument); (P)
マリンビスト;マリンピスト[, marinbisuto ; marinpisuto] (n) marimbist; marimba player

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marimba
Back to top