ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manioc

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manioc*, -manioc-

manioc ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manioc (n.) มันสำปะหลัง Syn. cassava
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maniocมันสำปะหลัง [การค้าระหว่างประเทศ]

manioc ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マニオク[, manioku] (n) manioc
キャッサバ[, kyassaba] (n) cassava (Manihot esculenta); manioc; tapioca

manioc ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มันสำปะหลัง[n.] (mansampalan) EN: cassava ; manioc ; tapioca FR: manioc [m]
มันสำปะหลังโรงงาน[n. exp.] (mansampalan) EN: cassava ; manioc ; tapioca FR: manioc [m]
แป้งมัน[n.] (paēngman ) EN: tapioca flour ; cassava starch ; potato flour ; cassava flour FR: farine de manioc [f] ; tapioca [m]
แป้งมันสำปะหลัง[n. exp.] (paēng mansa) EN: tapioca flour ; cassava flour FR: farine de manioc [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manioc
Back to top