ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manfulness*, -manfulness-

manfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manfulness (n.) ความกล้าหาญ See also: ความเป็นลูกผู้ชาย

manfulness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mannhaftigkeit {f}manfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manfulness
Back to top