ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maneuverability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maneuverability*, -maneuverability-

maneuverability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maneuverability (n.) การวางแผนการ See also: การจัดกลยุทธ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have the advantage, speed and maneuverability.- เรามีความได้เปรียบ ความเร็วความคล่องแคล่ว

maneuverability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
機動性[きどうせい, kidousei] (n) cavalry; mobility; maneuverability
運動性[うんどうせい, undousei] (n,adj-no) motility; mobility; maneuverability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maneuverability
Back to top