ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mandibular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mandibular*, -mandibular-

mandibular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mandibular (adj.) เกี่ยวกับขากรรไกรล่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mandibular-ขากรรไกรล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mandibularขากรรไกรล่าง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sloan's coming in for the mandibular repair?สโลนจะเข้ามาซ่อมแซมขากรรไกรใช่ไหม?
Wear on his mandibular teeth puts his age at about 30 to 35.ฟันตรงขากรรไกรล่าง อายุของเขาคงราวๆ 30-35 ปี
Turns out our victim has a remodeled mandibular fracture.กลายเป็นว่าเหยื่อของเราได้ทำขากรรไกรใหม่
Remodeled fracturing to the right maxilla, the nasal spine, and the mandibular body.รอยแตกถูกทำขึ้นใหม่ ที่ขากรรไกรบนด้านขวา กระดูกสันจมูก และส่วนขากรรไกรล่าง
Look at that crown on the third molar in the fourth quadrant of the mandibular arch.ลองดูฟันปลอมตรงฟันกรามซี่ที่3ส่วนใน ของขอบขากรรไกรล่าง
I'll start by introducing you to the maxillary and mandibular arches.ฉันจะเริ่มด้วยการแนะนำให้คุณรู้จักกับ ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง
Okay, what are the mandibular incisors?mandibular incisors คืออะไร?
Your mandibular molars, to be exact.พูดให้ตรงกว่านั้น ก็ฟันกรามขากรรไกรล่าง
90 degree gonion angle where the mandibular body intersects with the ascending ramus says the victim is male.จากมุมล่างของกระดูกขากรรไกร ตัดกับแนวตั้งของกระดูกเป็นมุม90องศา บ่งบอกว่าเหยื่อเป็นผู้ชาย
The wear on the mandibular teeth puts her in her early 30s.ลักษณะฟันจากขากรรไกรล่าง ระบุว่าเธอ 30 ต้นๆ
Solenopsis mandibularis.โซเลน็อปสิส แมนดิบูลาริส

mandibular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下颌下腺[xià hé xià xiàn, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 下颌下腺 / 下頜下腺] submandibular gland; submaxillary saliva gland

mandibular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
顎下腺[がっかせん, gakkasen] (n) submandibular gland; submaxillary gland

mandibular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยวกับขากรรไกรล่าง[adj.] (kīo kap khā) EN: mandibular FR: mandibulaire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mandibular
Back to top