ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

malleability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *malleability*, -malleability-

malleability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
malleability (n.) การเปลี่ยนแปลงได้ See also: การดัดแปลง

malleability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
可鍛性[かたんせい, katansei] (n) malleability
展性[てんせい, tensei] (n,adj-no) malleability
延性[えんせい, ensei] (n,adj-no) ductility; malleability
適応性[てきおうせい, tekiousei] (n,adj-no) adaptability; flexibility; malleability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า malleability
Back to top