ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maladjustment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maladjustment*, -maladjustment-

maladjustment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maladjustment (n.) การปรับตัวได้ไม่ดีกับสภาพแวดล้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maladjustmentการปรับตัวไม่เข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maladjustmentปรับตัวไม่ได้, การปรับตัวไม่ได้ [การแพทย์]

maladjustment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
適応障害[てきおうしょうがい, tekioushougai] (n) maladjustment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maladjustment
Back to top