ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

makeready

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *makeready*, -makeready-

makeready ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
makeready (n.) การทำรูปแบบสำเร็จรูป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
makereadyการเพิ่มแรงกดพิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า makeready
Back to top