ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make on*, -make on-

make on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make on (phrv.) สร้าง See also: ทำ
make on (phrv.) ทำกำไร See also: สร้างกำไร, ได้กำไรจาก Syn. lose on
make one of (phrv.) เข้าร่วมกลุ่ม (คำโบราณ)
make oneself at home (idm.) รู้สึกสบาย See also: เป็นกันเอง
make oneself known to (idm.) แนะนำให้รู้จักกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งฐานะ (v.) make one´s way (/fortune) See also: build up a fortune (/name), get on (/rise) in the world, establish oneself Syn. ตั้งหลักฐาน, สร้างเนื้อสร้างตัว Ops. สิ้นเนื้อประดาตัว
ตั้งตัว (v.) make one´s way (/fortune) See also: build up a fortune (/name), get on (/rise) in the world, establish oneself Syn. ตั้งฐานะ, ตั้งหลักฐาน, สร้างเนื้อสร้างตัว Ops. สิ้นเนื้อประดาตัว
ตั้งหลักฐาน (v.) make one´s way (/fortune) See also: build up a fortune (/name), get on (/rise) in the world, establish oneself Syn. ตั้งฐานะ, สร้างเนื้อสร้างตัว Ops. สิ้นเนื้อประดาตัว
ไต่เต้า (v.) make one´s way up See also: be a self-made person
ทำความรู้จัก (v.) make oneself known to someone
หลบลี้หนีหน้า (v.) make oneself scarce See also: avoid, keep away from, slink, take to one´s heels, make one´s gateway, show a clean pair of heels Syn. หลบหน้า, หนีหน้า Ops. เผชิญหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gonna run a make on him.ผมจะดำเนินการตรวจสอบกับเขา
Another good thing about being the middle child is that a lot of the mistakes we made raising D.J, we won't have to make on you.และผมก็หวังว่าพวกคุณจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข.. ผมอยากจะทำอะไรกับคุณให้ดีกว่านี้ คุยกับคุณมากกว่านี้
I remember the racket you used to make on your tricycle.ฉันจำเสียงดังที่เธอชอบทำบนรถสามล้อของเธอได้
They say the friends you make on the inside...you'll have for life.เขาว่ากันว่า คนที่เราทำงานด้วยมักจะเป็นเนื้อคู่เรา
I think it's a choice that people should make on their own, but thank you.ฉันคิดว่ามันเป็นทางเลือกส่วนบุคคลน่ะ แต่ยังไงก็ขอบใจนะ
Each of us are on our very own adventure, encountering all kinds of challenges, and the choices we make on that adventure will shape us as we go.เราแต่ละคน มีการผจญภัยเป็นของตัวเอง ต้องเผชิญหน้ากับ สิ่งท้าทายทุกประเภท และการตัดสินใจที่เราเลือก ในการผจญภัยนั้น
Look, this isn't the kind of decision you can make on a deadline.ฟังนะ, นี่มันไม่ใช่การตัดสินใจแบบที่ เธอจะมาขีดเส้นตายได้
If I can turn a man like you towards Christ, imagine the reforms I could make on a national scale.ถ้าพ่อเปลี่ยนคนอย่างลูก ให้เข้าหาพระเยซูคริสต์ได้ ลองจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลง ที่พ่อจะทำ ในระดับชาติดูสิ
Unlikely, but in that case, we'll even things out, by raising the margins we make on the more important pieces.ไม่น่านะ แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะจัดการ โดยเพิ่มส่วนต่างไปในของชิ้นอื่นที่สำคัญกว่า
What difference could an inch make on the scale of the solar system?สิ่งที่แตกต่างจะทำให้นิ้ว ในระดับที่ระบบ พลังงานแสงอาทิตย์?
It doesn't make one goddammed bit of difference, Dave, and you know it!มันไม่ได้ทำให้หนึ่งบิตความแตกต่าง เดฟ และคุณรู้จักมัน
They make one:พวกเขาทำอย่างใดอย่างหนึ่ง:

make on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人发指[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, 令人发指 / 令人髮指] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, 令人] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc)
安家落户[ān jiā luò hù, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄨˋ, 安家落户 / 安家落戶] make one's home in a place; settle
安身[ān shēn, ㄢ ㄕㄣ, 安身] make one's home; take shelter
出名[chū míng, ㄔㄨ ㄇㄧㄥˊ, 出名] well-known for sth; to become well known; to make one's mark

make on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シークレットシューズ;シークレット・シューズ[, shi-kurettoshu-zu ; shi-kuretto . shu-zu] (n) shoes with thick soles to make one look taller (wasei
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation
一歩間違うと[いっぽまちがうと, ippomachigauto] (exp) make one wrong move and...; take one wrong step and...
世を渡る[よをわたる, yowowataru] (exp,v5r) to make one's way in the world; to walk through the world; to earn one's living
含ます[ふくます, fukumasu] (v5s) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand
含ませる[ふくませる, fukumaseru] (v1,vt) (See 含む) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand
含める[ふくめる, fukumeru] (v1,vt) (1) to include (in a group or scope); (2) to instruct; to make one understand; (3) to include (a nuance); to put in (an implication); (4) to put in (someone's) mouth; (5) to permeate with flavor; (P)
好い子になる;いい子になる[いいこになる, iikoninaru] (exp,v5r) to make oneself popular without any regard to others; to take all the credit to oneself
幅を利かせる;巾を利かせる[はばをきかせる, habawokikaseru] (exp,v1) to throw one's weight around; to exercise one's authority; to make one's presence felt
当たり散らす[あたりちらす, atarichirasu] (v5s,vi) to find fault with everybody; to make oneself disagreeable
恩を着せる[おんをきせる, onwokiseru] (exp,v1) to make one feel grateful
愛きょうを振りまく;愛嬌を振りまく;愛きょうをふりまく;愛嬌を振り撒く[あいきょうをふりまく, aikyouwofurimaku] (exp,v5k) (common error is 愛想を振りまく) to make oneself pleasant to everybody; to smile at everybody; to try to please everybody; to make things pleasant
愛想を振りまく;愛想を振り撒く[あいそをふりまく, aisowofurimaku] (exp,v5k) (common error for 愛嬌を振りまく) (See 愛嬌を振りまく) to make oneself pleasant to everybody
打って出る[うってでる, uttederu] (v1) to launch oneself upon; to make one's debut
擦り抜ける;すり抜ける;擦抜ける[すりぬける, surinukeru] (v1,vi) to slip through; to make one's way through quickly
攫う;掠う[さらう, sarau] (v5u,vt) (1) (uk) (also written as 浚う) to carry off; to run away with; to kidnap; to abduct; (2) (uk) to monopolize; to make one's own
粧す[めかす, mekasu] (v5s) (1) (uk) to adorn oneself; to dress oneself up; (aux-v) (2) to give an air of; to make oneself seem like
老頭[おいがしら, oigashira] (n) (1) (See 老冠) helmet with white hair coming out of the top to make one look like an old person; (2) kanji "old" radical at top
背伸び;背延び;背のび[せのび, senobi] (n,vs) (1) standing on tiptoe and stretching one's back to make oneself taller; stretching oneself; (2) overreaching oneself; overstretching oneself; trying to do something beyond one's ability; pushing to the limit
胸をときめかす;胸を時めかす[むねをときめかす, munewotokimekasu] (exp,v5s) to make one's heart flutter
胸を躍らせる;胸をおどらせる[むねをおどらせる, munewoodoraseru] (exp,v1) to make one's heart flutter; to be excited
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
身が入る[みがはいる, migahairu] (exp,v5r) to make one's best effort; to be enthused; to put your back into it
身を起こす[みをおこす, miwookosu] (exp,v5s) (1) to get up (e.g. from bed); (2) to make one's way in the world; to achieve in life
顔を売る[かおをうる, kaowouru] (exp,v5r) to make oneself known to the public; to become popular; to gain influence
食い逸れ[くいはぐれ, kuihagure] (n) missing a meal; losing means to make one's livelihood
食い逸れる;食いっ逸れる;食いはぐれる;食いっぱぐれる[くいはぐれる(食い逸れる;食いはぐれる);くいっぱぐれる(食い逸れる;食いっ逸れる;食いっぱぐれる), kuihagureru ( kui sore ru ; kui hagureru ); kuippagureru ( kui sore ru ; kui tsu so] (v1,vi) (1) to miss a meal; (2) to lose the means to make one's livelihood

make on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
ใจเต้นตุ๊ม ๆ ต่อม ๆ = ใจเต้น ตุ๊มๆ ต่อมๆ[X] (jai ten tum) EN: make one's heart sink FR:
จำบัง[v.] (jambang) EN: make oneself invisible FR:
จำเบศ[v.] (jambēt) EN: make oneself invisible FR:
กำบังกาย[v. exp.] (kambang kāi) EN: make invisible ; make oneself invisible FR:
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: experience for the first time ; get one's first lesson ; initiate ; make one's debut ; learn a new thing FR:
เขียนหน้า[v. exp.] (khīen nā) EN: make oneself up ; make one's face up FR:
ไปขุดทองที่อเมริกา[v. exp.] (pai khut th) EN: go and make one's fortune in America FR: aller chercher fortune en Amérique
สะดุดใจ[v.] (sadutjai) EN: strike one's mind ; make one think ; catch one's attention ; remind FR: faire réfléchir
ไต่เต้า[v.] (taitao) EN: climp up to a higher position ; make one's way up FR: grimper dans la hiérarchie
ตั้งหลักฐาน[v. exp.] (tang lakthā) EN: establish ; make one's way FR: s'établir
ตั้งรกราก[v. exp.] (tang rokrāk) EN: settle down (in) ; establish oneself ; make one's home in/at FR: s'établir
ตั้งฐานะ[v. exp.] (tang thāna) EN: make one's way FR:
ตั้งตัว[v.] (tangtūa) EN: make one's way FR: se faire une situation
ทำความรู้จัก [v. exp.] (tham khwām ) EN: acquaint ; make oneself known to someone FR: faire connaissance ; faire la connaissance
อวดรู้[v.] (ūatrū) EN: think oneself smart ; make oneself seem smart ; be a know-it-all FR:
แหวก[v.] (waēk) EN: penetrate ; make one's way ; push aside FR:

make on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beichte {f} [relig.] | zur Beichte gehen; beichten gehen | die Beichte ablegen bei jdm. | jdm. die Beichte abnehmenconfession | to go to confession | to make one's confession to sb. | to hear sb.'s confession
Einstand {m} | seinen Einstand feiern | seinen Einstand geben; sein Debüt gebenfirst day | to celebrate the start of a new job | to make one's debut
Scherflein {n} | sein Scherflein zu etw. beitragenmite | to make one's little contributions to sth.
nützlich; zweckdienlich {adj} | sich als nützlich erweisen | sich nützlich machenuseful | to prove (to be) very useful | to make oneself useful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make on
Back to top