ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mainsail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mainsail*, -mainsail-

mainsail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mainsail (n.) ใบเรือใหญ่ของเรือใบ
English-Thai: HOPE Dictionary
mainsail(เมน'เซล) n. ใบเรือล่างสุดของ mainmast
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Reef the mainsail and furl the jib!ลดใบเรือใหญ่และม้วนเก็บแขนปั้นจั่น!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mainsail
Back to top