ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

macro

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *macro*, -macro-

macro ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
macro (n.) คำสั่งที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง (ทางคอมพิวเตอร์)
macro (prf.) ขนาดใหญ่ See also: มหัพภาค Ops. micro-
macro (prf.) ยาว See also: ใหญ่, ยิ่งใหญ่
macrobiotic (n.) เกี่ยวกับการรับประทานอาหารธรรมชาติ
macrobiotics (n.) การรับประทานอาหารธรรมชาติ
macrocosm (n.) โครงสร้างใหญ่ที่ประกอบด้วยส่วนย่อยๆ มากมาย
macroeconomic (adj.) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหัพภาค
macroeconomics (n.) เศรษฐศาสตร์มหัพภาค
macroinstruction (n.) คำสั่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ Syn. programming instruction
macron (n.) เครื่องหมายแสดงสระเสียงยาว
macrophotography (n.) การถ่ายภาพขนาดเท่าหรือใหญ่กว่าของจริง
macroscopic (adj.) ซึ่งมองเห็นด้วยตาเปล่า
macroscopical (adj.) ซึ่งมองเห็นด้วยตาเปล่า
English-Thai: HOPE Dictionary
macro(แมค' โคร) คำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งย่อยหลาย ๆ คำสั่งซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เพียงสัญลักษณ์เดียว
macro assemblerตัวแปลแมโครหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่งที่ใช้งานในการสร้างโปรแกรมแมโครและมีหน้าที่แปลภาษาที่ใช้ในแมโครให้เป็นภาษาแอสเซมบลี (assembly language) แต่ละข้อคำสั่งในโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีนั้นใช้แทนคำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) หลายคำสั่งได้ ฉะนั้นถ้าเขียนแมโครเก็บไว้ เมื่อเรียกมาใช้ก็จะทำให้สะดวก ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งยาว ๆ ดู macro ประกอบ
macrobiotics(แมคโรไบออท'ทิคซฺ) n. ศิลปหรือวิชาที่ทำให้มีชีวิตยืนนาน (โดยเฉพาะลัทธิการกินเจหรือกินแต่พืชผัก)
macrocephalus(แมคโรเซฟ'ฟะลัส) n. บุคคลที่มีหัวใหญ่หรือยาวผิดปกติ,กะโหลกที่ใหญ่หรือยาวผิดปกติ pl. macrocephali
macrocosm(แมค'ระคอซ'ซึม) n. โลกกว้างใหญ่ไพศาล,จักรวาล,สิ่งที่ซับซ้อน,ส่วนทั้งหมด
macrocyte(แมค'ระไซทฺ) n. เม็ดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ
macroeconomics(แมคโรอีคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์มหัพภาค
macrophage(แมค'ระเฟจ) n. phagocyte (ดู) ขนาดใหญ่.
macroscopic(แมคระสคอพ'พิค) adj. ซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า.
English-Thai: Nontri Dictionary
macron(n) ขีดขวางบนสระเพื่อบอกว่าเป็นสระเสียงยาว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
macroแมโคร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
macronutrient; macroelementสารอาหารหลัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
macroscopic-เห็นได้ด้วยตาเปล่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Macro มาโคร [คอมพิวเตอร์]
Macrocytesเม็ดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่, เม็ดเลือดแดงขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Macroeconomicsเศรษฐศาสตร์มหภาค [TU Subject Heading]
Macronodularชนิดตุ่มขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Macrophagesมาโครฟาจ; แมโครฟาจ, เซลล์; แม๊คโครเฟจย์; เซลล์ทำลายจุลชีพ; โมโนซัยต์ในเนื้อเยื่อ; แมคโครฟาจ; มาโครเฟจ [การแพทย์]
Macroscopic Appearanceลักษณะที่เห็นด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาคใหญ่ (n.) macro See also: large scale, overall Ops. จุลภาค
มหัพภาค (n.) macro See also: large scale, overall Syn. ภาคใหญ่ Ops. จุลภาค
คำสั่งมาโคร (n.) macro instruction
ก้ามกราม (n.) Macrobrachium carcinus See also: large sized prawn Syn. กุ้งก้ามกราม
เศรษฐศาสตร์มหภาค (n.) macroeconomics
wallaby (n.) จิงโจ้ขนาดเล็กหรือขนาดกลางในตระกูล Macropodidae
ประดู่ (n.) Pterocarpus macrocarpus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, being a former Tall Oaks Counselor of the Year... she was hired to be the Macro this summer, but she got pregnant.ที่นี่เมื่อก่อนเป็นสถานที่ทำงานของที่ปรึกษาทอลโอ๊ค เธอถูกจ้างมาเมื่อฤดูร้อน แต่ตอนนี้เธอท้องตุ๊บป่อง
This is your Macro speaking... and, hey, morale couldn't have been higher today.เรากระตุ้นกัน และต้องทำให้ดีกว่าวันนี้
I need an AVI motherboard, but you're gonna have to reconfigure it for a macro uplink.ฉันต้องการเมนบอร์ดเอวีไอ และคุณต้องทำการตั้งค่าระบบสำหรับการอัพลิงค์
Macro gonna fuck your ass up, fool.แมคโครจะทำให้ตูดขาวๆของมึงเป็นรู ไอ้งั่ง
Macro protocol to wipe them all simultaneouslyโปรโตคอลขนาดใหญ่ เพื่อลบความทรงจำของมันออกไปทีเดียวเลยสินะ
These kinds of things would never happen with our old Macro.กรณีไม่เคยเกิดขึ้นที่นี่ กับสถานที่ทำการเก่า
MACRO: Competition for the Tall Oaks Cup is really heating up.การแข่งขันทอลโอ๊คเร่าร้อนขึ้นเรื่อยๆ
MACRO: Beechwood leads. Great Falls and Lloyd are tied for second.บีซวู้ดนำเป็นจ่าฝูง เกรทฟอลล์และลีลอยด์เสมอกันสองแต้ม
MACRO: Victory, East Great Falls.ชัยชนะของอีซเกรทฟอลล์
MACRO: East Great Falls by four points.อีซเกรทฟอลล์ได้อีก 4 แต้ม
MACRO: You know, you're like your brother, Steve.คุณรู้ไหมคุณเหมือนพี่ชายคุณมาก สตีฟ
Macros, second cohort.- เราทำอาหาร เรารู้ทำอย่างแหละ หากำบัง ฉันคิดอยู่แล้ว ว่าเราไม่ควรจะไว้ใจนังนั่นเลย

macro ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宏病毒[hóng bìng dú, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 宏病毒] macro virus (computing)
大根兰[dà gēn lán, ㄉㄚˋ ㄍㄣ ㄌㄢˊ, 大根兰 / 大根蘭] Cymbidium macrorrhizum Lindl.
宏观[hóng guān, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨㄢ, 宏观 / 宏觀] macro-; macroscopic; holistic
大吞噬细胞[dà tūn shì xì bāo, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 大吞噬细胞 / 大吞噬細胞] macrophage
大媒体[dà méi tǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ, 大媒体 / 大媒體] macromedia
宏观世界[hóng guān shì jiè, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 宏观世界 / 宏觀世界] macrocosm; the world in the large
宏观经济[hóng guān jīng jì, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 宏观经济 / 宏觀经济] macro-economic
宏观调控[hóng guān diào kòng, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄠˋ ㄎㄨㄥˋ, 宏观调控 / 宏觀調控] macro-control
巨噬细胞[jù shì xì bāo, ㄐㄩˋ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 巨噬细胞 / 巨噬細胞] macrophage
高分子[gāo fēn zǐ, ㄍㄠ ㄈㄣ ㄗˇ, 高分子] macromolecule; polymer
鹙鹭[qiū lù, ㄑㄧㄡ ㄌㄨˋ, 鹙鹭 / 鶖鷺] oriole; black drongo (Dicrurus macrocercus)

macro ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセンブラマクロ変換支援プログラム[アセンブラマクロへんかんしえんプログラム, asenburamakuro henkanshien puroguramu] (n) {comp} assembler macro conversion aid
キーボードマクロ[, ki-bo-domakuro] (n) {comp} keyboard macro
キーマクロ[, ki-makuro] (n) {comp} key macro
マクロアセンブラ[, makuroasenbura] (n) {comp} macro assembler
マクロの展開[マクロのてんかい, makuro notenkai] (n) {comp} macro expansion
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] (n) {comp} macro definition; macro prototype
機能試験マクロ[きのうしけんマクロ, kinoushiken makuro] (n) {comp} feature test macro
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir)
コロソマ[, korosoma] (n) tambaqui (Colossoma macropomum) (lat
ジャイアントケルプ[, jaiantokerupu] (n) giant kelp (Macrocystis pyrifera)
ジャイアントホッグフィッシュ[, jaiantohoggufisshu] (n) giant hogfish (Bodianus macrognathos)
デメニギス[, demenigisu] (n) barreleye (Macropinna microstoma)
トガリメザメ[, togarimezame] (n) sliteye shark (Loxodon macrorhinus, species of requiem shark found in the tropical waters of the Indo-West Pacific)
ナガヘラザメ[, nagaherazame] (n) flathead catshark (Apristurus macrorhynchus, species from Japan and Taiwan)
ブラックバンディッドホッグフィッシュ[, burakkubandeiddohoggufisshu] (n) black-banded hogfish (Bodianus macrourus, formerly Bodianus hirsutus)
マクロコスモス[, makurokosumosu] (n) macrocosm (ger
マクロスコピック[, makurosukopikku] (n) macroscopic
マクロビオティック[, makurobioteikku] (n,adj-no) macrobiotics (fre
マクロファージ[, makurofa-ji] (n) macrophage
マクロファージ遊走阻止因子[マクロファージゆうそうそしいんし, makurofa-ji yuusousoshiinshi] (n) macrophage migration inhibitory factor; MMIF
マクロン[, makuron] (n) macron (diacritical mark)
マクロ処理プログラム[マクロしょりプログラム, makuro shori puroguramu] (n) {comp} macrogenerator; macroprocessor
マクロ処理系[マクロしょりけい, makuro shorikei] (n) {comp} macrogenerator; macroprocessor
マクロ生成プログラム[マクロせいせいプログラム, makuro seisei puroguramu] (n) {comp} macrogenerator; macroprocessor
マクロ生成系[マクロせいせいけい, makuro seiseikei] (n) {comp} macrogenerator; macroprocessor
マクロ経済学[マクロけいざいがく, makuro keizaigaku] (n) macro-economics
ロングバーベルゴートフィッシュ[, ronguba-berugo-tofisshu] (n) long-barbel goatfish (Parupeneus macronema)
嘴太鴉[はしぶとがらす;ハシブトガラス, hashibutogarasu ; hashibutogarasu] (n) (uk) jungle crow (Corvus macrorhynchos)
大フルマ鴎[おおフルマかもめ;オオフルマカモメ, oo furuma kamome ; oofurumakamome] (n) (uk) giant petrel (esp. the southern giant petrel, Macronectes giganteus)
大宇宙[だいうちゅう, daiuchuu] (n) (See 小宇宙) macrocosmos; macrocosm; the universe; the cosmos; (P)
大胞子[だいほうし, daihoushi] (n) macrospore
大食細胞[たいしょくさいぼう, taishokusaibou] (n) (See マクロファージ) macrophage
天人鳥[てんにんちょう;テンニンチョウ, tenninchou ; tenninchou] (n) (uk) pin-tailed whydah (species of weaverbird, Vidua macroura)
山烏;山鴉[やまがらす, yamagarasu] (n) (1) crow in the mountains; (2) (See ハシブトガラス) jungle crow (Corvus macrorhynchos); (3) (See ミヤマガラス) rook (species of crow, Corvus frugilegus); (4) (arch) (derog) dark-skinned person
巨視的[きょしてき, kyoshiteki] (adj-na,n) macroscopic; (P)
手長海老;手長エビ;手長蝦;草蝦[てながえび(手長海老;手長蝦;草蝦);てながエビ(手長エビ);テナガエビ, tenagaebi ( te chou ebi ; te chou ebi ; kusa ebi ); tenaga ebi ( te chou ebi ); ten] (n) freshwater prawn (any species in the genus Macrobrachium)
犬槙[いぬまき;イヌマキ, inumaki ; inumaki] (n) (uk) yew plum pine (Podocarpus macrophyllus)
真鱈[まだら;マダラ, madara ; madara] (n) (uk) Pacific cod (Gadus macrocephalus)
砂色ワラビー[すないろワラビー, sunairo warabi-] (n) (uk) agile wallaby; sandy wallaby (Macropus agilis)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マクロ[まくろ, makuro] macro
マクロアセンブラ[まくろあせんぶら, makuroasenbura] macro assembler
マクロデータ[まくろでーた, makurode-ta] macro data
マクロの展開[マクロてんかい, makuro tenkai] macro expansion
マクロ呼出し[マクロよびだし, makuro yobidashi] macro call
マクロ命令[マクロめいれい, makuro meirei] macro instruction
マクロ定義[マクロていぎ, makuro teigi] macro definition
マクロ式[マクロしき, makuro shiki] macro expression
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype
機能試験マクロ[きのうしけんマクロ, kinoushiken makuro] feature test macro
マクロシソーラス[まくろしそーらす, makuroshiso-rasu] macrothesaurus
マクロ処理プログラム[マクロしょりプログラム, makuro shori puroguramu] macrogenerator, macroprocessor
マクロ処理系[マクロしょりけい, makuro shorikei] macrogenerator, macroprocessor
マクロ生成プログラム[マクロせいせいプログラム, makuro seisei puroguramu] macrogenerator, macroprocessor
マクロ生成系[マクロせいせいけい, makuro seiseikei] macrogenerator, macroprocessor

macro ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบัญชีส่วนรวม[n. exp.] (kān banchī ) EN: macro accounting FR:
คำสั่งมาโคร[n. exp.] (khamsang mā) EN: macro instruction FR: macro-instruction [f] ; macro [f] (abrév.)
สภาพแวดล้อมมหภาค[n. exp.] (saphāp waēt) EN: macro environment ; macro-environment FR:
สิ่งแวดล้อมมหภาค[n. exp.] (singwaētløm) EN: macroenvironment ; macro environment FR: macro-environnement [m]
แบบจำลองเศรษฐมิติมหภาค[n. exp.] (baēp jamløn) EN: macroeconometric model FR:
ชันหอย[n. exp.] (chan høi) EN: Shorea macroptera FR: Shorea macroptera
เอ็มมานูเอล มาครง[n. prop.] (Emmānū-ēl M) EN: Emmanuel Macron FR: Emmanuel Macron
ฮ่อมดินเชียงดาว[n. exp.] (høm din Chī) EN: Ajuga macrosperma FR: Ajuga macrosperma
อินทนิลบก[n. exp.] (inthanin bo) EN: Lagerstroemia macrocarpa FR: Lagerstroemia macrocarpa
กา[n.] (kā) EN: crow ; jay ; magpie ; Corvus macrorhynchos FR: corbeau [m] ; Corvus macrorhynchos
ก้ามเกลี้ยง[n.] (kāmklīeng) EN: Macrobrachium sintangense FR: Macrobrachium sintangense
ก้ามกราม[n.] (kāmkrām) EN: large sized prawn ; Macrobrachium rosenbergii FR: Macrobrachium rosenbergii
กาสัก[n.] (kāsak) EN: Leea macrophylla FR: Leea macrophylla
กะต่อม[n.] (katǿm) EN: Macrobrachium equidens FR: Macrobrachium equidens
เขาลายเล็ก[n. exp.] (khao lāi le) EN: Macropygia ruficeps FR: Macropygia ruficeps
ข่าทราย[n. exp.] (khā sāi) EN: Alpinia macrostaminodia FR: Alpinia macrostaminodia
ข่อยใบใหญ่[n. exp.] (khøi bai ya) EN: Streblus macrophyllus FR: Streblus macrophyllus
กระดาด[n.] (kradāt) EN: Alocasia macrorrhizos FR: Alocasia macrorrhizos
กระดาดด่าง[n. exp.] (kradāt dāng) EN: Alocasia macrorrhiza FR:
กระดาดขาว[n.] (kradātkhāo) EN: Alocasia macrorrhizos FR: Alocasia macrorrhizos
กระดาดเขียว[n. exp.] (kradāt khīo) EN: Alocasia macrorrhiza FR:
กระดาดทอง[n. exp.] (kradāt thøn) EN: Alocasia macrorrhiza FR: ?
กระสูบขาว[n. exp.] (krasūp khāo) EN: Hampala macrolepidota FR: Hampala macrolepidota
กระสูบขีด[n. exp.] (krasūp khīt) EN: Hampala barb ; Tranverse-bar barb ; Hampala macrolepidota FR: Hampala macrolepidota
กระทิงไฟ[n. exp.] (krathing fa) EN: Macrognathus erythrotaenia FR: Macrognathus erythrotaenia
กุ้งแห[n.] (kunghaē) EN: Macrobrachium equidens FR: Macrobrachium equidens
กุ้งก้ามเกลี้ยง[n.] (kung kāmklī) EN: Macrobrachium sintangense FR: Macrobrachium sintangense
กุ้งก้ามกราม[n. exp.] (kung kāmkrā) EN: giant freshwater prawn ; giant Malaysian prawn ; freshwater shrimp ; Macrobrachium rosenbergii FR: crevette géante [f] ; Macrobrachium rosenbergii
กุ้งกะต่อม[n. exp.] (kung katǿm) EN: Macrobrachium equidens FR: Macrobrachium equidens
กุ้งหลวง[n.] (kunglūang) EN: giant freshwater prawn ; big-head prawn ; big-head shrimp ; big prawn ; Macrobrachium rosenbergii FR: Macrobrachium rosenbergii
ลังแข[n. exp.] (lang khaē) EN: Baccaurea macrocarpa FR: Baccaurea macrocarpa
หลวง[n.] (lūang) EN: Macrobrachium rosenbergii FR: Macrobrachium rosenbergii
แมคโครฟาจ [n.] (maēkkhrōfāt) EN: macrophage FR: macrophage [m]
มหภาค[adj.] (mahaphāk) EN: macro- (pref.) FR: macro- (préf.)
เมื่อยดูก[n. exp.] (meūay dūk) EN: Gnetum macrostachyum FR: Gnetum macrostachyum
น้ำเต้าผี[n. exp.] (nāmtao phī) EN: Alsomitra macrocarpa FR: Alsomitra macrocarpa
หงอนไก่ฟ้า[n. exp.] (ngønkai fā) EN: Heritiera macrophylla FR: Heritiera macrophylla
เนียมดอย[n. exp.] (nīem døi) EN: Ajuga macrosperma FR: Ajuga macrosperma
นกเขาลายเล็ก[n. exp.] (nokkhao lāi) EN: Little Cuckoo-Dove ; Little Cuckoo Dove ; Macropygia ruficeps FR: Phasianelle à tête rousse [f] ; Macropygia ruficeps
นกคู้ต[n. exp.] (nok khūt) EN: Common Coot ; Eurasian Coot FR: Foulque macroule [f] ; Foulque noire [f] ; Judelle [f] ; Morelle [f]

macro ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruchmakro {n} [comp.]abort macro
Macrobefehl {m} [comp.]macro-instruction
Makroaufruf {m} [comp.]macro call
Makrohärtetester {m}macro hardness testers
Steppenweihe {f} [ornith.]Pallid Harrier (Circus macrourus)
Pottwal {m}; Pottfisch; Caschelott [zool.]sperm whale; great sperm whale; spermaceti whale; trumpet whale; cachalot (Physeter macrocephalus)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า macro
Back to top