ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

machine-tool

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *machine-tool*, -machine-tool-

machine-tool ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
machine-tool (adj.) ซึ่งใช้เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Machine-tool industryอุตสาหกรรมเครื่องมือกล [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't bury the most advanced, self-perpetuating machine-tooled, flying clockwork known to man.ที่ทันสมัยที่สุด เท่าที่มนุษย์รู้จักมาหรอกนะ คุณไรลีย์ ขอร้องเถอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า machine-tool
Back to top