ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maceration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maceration*, -maceration-

maceration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maceration (n.) การทำให้เปื่อยยุ่ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maceration๑. การแช่ยุ่ย๒. การยุ่ยของทารกในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Macerationเปื่อยยุ่ย, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมัก, การหมัก, เปื่อยยุ่ย, การสลายเนื้อเยื่ออ่อนด้วยความชื้น, ผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดง่าย, การแช่ยุ่ย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is diluted maceration fluid.นี้คือ กรดเจือจางทำให้เปื่อยยุ่ย

maceration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแช่ยุ่ย[n. exp.] (kān chaē yu) EN: maceration FR:

maceration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mazeration {f}; Aufweichen von Gewebe [med.]maceration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maceration
Back to top