ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lumberyard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lumberyard*, -lumberyard-

lumberyard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lumberyard (n.) ลานเก็บไม้ไว้สำหรับขาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His mama work over at the lumberyard.แม่ของเขาทำงานที่ลัมเบอร์ยาร์ด

lumberyard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
貯木場[ちょぼくじょう, chobokujou] (n) lumberyard
木場[きば, kiba] (n) lumberyard; (P)

lumberyard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holzplatz {m}lumberyard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lumberyard
Back to top