ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lumbering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lumbering*, -lumbering-

lumbering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lumbering (n.) การทำป่าไม้ See also: ธุรกิจตัดไม้
English-Thai: Nontri Dictionary
lumbering(n) การทำป่าไม้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lumberingการแปรรูปไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then why do you now sit while he and the lumbering oaf make plans that affect all?แล้วทำไมตอนนี้คุณนั่ง ในขณะที่เขาและป่าไม้คำสาบาน ทำให้แผนการที่มีผลต่อทั้งหมดหรือไม่
A great lumbering beast.เป็นสัตว์ตัวใหญ่งุ่มง่าม
You stupid, lumbering--เจ้ามันปัญญานิ่มน่าอับอายนัก
Ah, your house at night. So full of slumbering peace.บ้านเธอตอนกลางคืน ช่างเต็มไปด้วยความสงบ

lumbering ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伐木[fá mù, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ, 伐木] to cut wood; tree-felling; lumbering

lumbering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のしのし;のっしのっし[, noshinoshi ; nosshinosshi] (adv-to) (on-mim) walking heavily; lumbering
製材業[せいざいぎょう, seizaigyou] (n) lumbering (sawing) industry
ドシンドシン;どしんどしん[, doshindoshin ; doshindoshin] (adv-to) (on-mim) walking (with heavy steps); tramping; lumbering; clumping
伐採[ばっさい, bassai] (n,vs) lumbering; felling; deforestation; (P)

lumbering ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwerfällig {adv}lumberingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lumbering
Back to top