ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loudspeaker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loudspeaker*, -loudspeaker-

loudspeaker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loudspeaker (n.) เครื่องกระจายเสียง See also: ลำโพง
English-Thai: HOPE Dictionary
loudspeaker(เลา'สพีคเคอะ) n. เครื่องขยายเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
loudspeaker(n) ลำโพง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
loudspeaker [speaker]ลำโพงเสียง, อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอกลำโพง (n.) loudspeaker See also: megaphone Syn. ลำโพง
ลำโพง (n.) loudspeaker See also: megaphone Syn. เครื่องขยายเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Loudspeaker ] Achtung, dieser Zug faehrt jetzt ab. Is he on the list ? Yes, sir.เขาอยู่ในรายชื่อมั้ย
[ Man Over Loudspeaker ] Attention, attention.ฟังทางนี้... ฟังทางนี้...

loudspeaker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喇叭[lǎ ba, ㄌㄚˇ ㄅㄚ˙, 喇叭] loudspeaker; trumpet

loudspeaker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コアキシャルスピーカー[, koakisharusupi-ka-] (n) coaxial loudspeaker
マグネチックスピーカー[, magunechikkusupi-ka-] (n) (abbr) electromagnetic loudspeaker
拡声設備[かくせいせつび, kakuseisetsubi] (n) loudspeaker system; PA system
ラウドスピーカー[, raudosupi-ka-] (n) loudspeaker; (P)

loudspeaker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกลำโพง[n. exp.] (døk lamphōn) EN: loudspeaker ; woofer FR: haut-parleur [m]
เครื่องกระจายเสียง[n. exp.] (khreūang kr) EN: loudspeaker FR:
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: speakers ; loudspeaker ; megaphone FR: haut-parleur [m] ; enceinte acoustique [f] ; baffle [m]

loudspeaker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhörlautsprecher {m}control loudspeaker
Lautsprecheranlage {f} | integrierte Lautsprecheranlage | öffentliche Lautsprecheranlageloudspeaker system | integrated loudspeaker | public address system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loudspeaker
Back to top