ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look over*, -look over-

look over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look over (phrv.) มองข้าม
look over (phrv.) ตรวจตราอย่างละเอียด See also: ตรวจดูอย่างรอบคอบ
look over (phrv.) มองเห็น Syn. look onto, look out
look over (phrv.) ยกโทษให้ See also: มองข้าม
look over (phrv.) ท่องจำ See also: ทำซ้ำๆ
look over (phrv.) พิจารณา (บางสิ่ง) See also: ไตร่ตรอง (บางสิ่ง)
look over (phrv.) ตรวจดู See also: ตรวจสอบ, สำรวจ Syn. inspect, examine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I leave my house, before I get to the car I look over both shoulders.เวลาออกจากบ้าน ก่อนขึ้นรถ ผมมองดูภาระตัวเอง
Look over there. Look over there.มองทางนู้น มองไปทางนู้น
You look over there. OK? I'll tell ya.นายมองไปทางนั้น แล้วฉันจะเล่าให้ฟัง
Take a look over here. A whole lot of nothin'.ลองดูที่นี่ จำนวนมากทั้งจากไม่มีอะไร
If you look over there behind me, that's a tornado.ถ้ามองข้างหลับผม นั่นคือทอร์นาโด
Just look over it, he's going to get transferred to Namwon in a week anyway.ใจเย็นนะคะ ยังไงอีกสัปดาห์ลูกก็จะย้ายไปนัมวอนแล้ว.
So you can look over me, alright?เพื่อว่านายจะได้ดูแลฉัน ใช่มั้ย?
Just look over here, look scared for the camera.มองมาทางนี้หน่อย ทำหน้ากลัวหน่อย
If you look over there you can also see that my men have neutralized Mr. Casey.ถ้าดูตรงโน้น... จะเห็นว่าเคซี่ย์ถูกจับเอาไว้แล้ว
We'll have a look over this girl.เราจะได้ช่วยกันดูเธอ
Okay, how does it look over there? Am I... Is anything moving?โอเค ตรงนั้นเป็นไงบ้าง พบความเคลื่อนไหวมั้ย?
Ah, there she is. Look over there.อะฮ้า ผู้หญิงคนนั้นไง ดูโน่นสิ

look over ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǎn, ㄌㄢˇ, 览 / 覽] look over; to view

look over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
垣根越しに見る[かきねごしにみる, kakinegoshinimiru] (exp,v1) to look over the fence
振り向く(P);振向く[ふりむく, furimuku] (v5k) to turn one's face; to turn around; to look over one's shoulder; (P)
振り返る(P);振りかえる;振返る[ふりかえる, furikaeru] (v5r,vi) to turn head; to look over one's shoulder; to turn around; to look back; (P)
目を通す[めをとおす, mewotoosu] (exp,v5s) to scan; to look over; (P)
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหลัง English: to look over one's shoulder

look over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment ; praise FR: admirer ; louer ; louanger (litt.) ; complimenter ; s'extasier
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle) FR: se dresser sur la pointe des pieds
เหลียวมอง[v. exp.] (līo møng) EN: look around ; look over one's shoulder FR: regarder alentour ; porter un regard circulaire
มองข้าม[v. exp.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
พินิจ[v.] (phinit) EN: examine ; consider ; look over ; inspect ; judge ; scrutinize FR: examiner ; considérer
ตรวจดู[v. exp.] (trūat dū) EN: inspect ; examine ; look over ; have a look at ; go over FR: scruter ; observer ; inspecter ; examiner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look over
Back to top