ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look into*, -look into-

look into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look into (phrv.) มองเข้าไปใน Syn. look in
look into (phrv.) พยายามหาข้อมู่ล
look into (phrv.) สำรวจลวกๆ See also: เปิดดูคร่าวๆ, ดูผ่านๆ Syn. dip into
look into (phrv.) พยายามหาความจริงของ See also: ตรวจหาสาเหตุของ Syn. enquire into, see into
look into (phrv.) ตรวจสอบ See also: สอบสวน, สืบค้น Syn. inquire into, investigate, examine
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจดู (v.) look into See also: examine, check Syn. ตรวจ, ตรวจสอบ, สังเกต, พิจารณา
ดูกระจก (v.) look into the mirror
ส่องกระจก (v.) look into the mirror Syn. ดูกระจก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will you look into my eyes and tell me that you love me now?ทีนี้คุณจะมองตาผมเเละบอกว่าคุณรักผมได้อีกมั้ย
The sun was two hours higher now... ... and it did not hurt his eyes so much to look into the east.ดวงอาทิตย์เป็นเวลาสองชั่วโมง ที่สูงขึ้นในขณะนี้ และมันไม่ได้ทำร้ายดวงตาของ เขามาก มองเข้าไปในทางทิศตะวันออก
When I look into your eyes, Your love is there for meเมื่อฉันมองเข้าไปในดวงตาของคุณ ความรักของคุณจะมีสำหรับฉัน
And when they were kids you could look into their eyes and if you looked carefully enough you'd already see herถ้าพวกเขาเป็นเด็ก คุณจะอ่านสายตาออก ถ้าคุณดูอย่างถี่ถ้วน คุณจะเห็นเธอเต็มตา
I-I mean, you know, I could look into it.อะแฮ่ม.. คือว่า ผมจะหาดูนะครับ
Ready to look into your heart, Tom Thornton.พร้อมที่จะมองเข้าไปในใจของเธอ Tom Thornton.
Too Lost In You) You look into my eyesเพลงทู ลอสท์ อิน ยู) คุณมาสบตาฉัน
Jon Bon Jovi is as well and I'll definitely look into it.จอน บอง โจวี่ก็เหมือนกัน แล้วฉันจะคอยตามให้จ้ะ
What do voyeurs see when they look into the mirror?แต่พวกที่ชอบความฉิบหายของคนอื่น เขาจะเห็นอะไรเวลามองกระจก
And like her mom... she will start forgetting how lovely she is... unable to look into the eyes of a guy that she likes.จากนั้นก็จะเหมือนกับแม่ของเธอ... เธอจะเริ่มลืมไปว่าเธอเคยน่ารักขนาดไหน... เธอจะไม่สามารถมองตาผู้ชายที่เธอชอบได้
* Look into his innocent eyes* ลองมองไปในดวงตาที่แสนบริสุทธิ์ของเขาสิ
Okay, well, we'll look into that, all right?โอเค แล้วพวกเราจะจัดการเรื่องนั้นให้ ตกลงไหม

look into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chá, ㄔㄚˊ, 察] examine; inquire; observe; inspect; look into; to examine
检视[jiǎn shì, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ, 检视 / 檢視] inspection; postmortem; to view; to look into; to peep
追究[zhuī jiū, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄡ, 追究] investigate; look into

look into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尋ねる(P);訊ねる[たずねる, tazuneru] (v1,vt) (1) to ask; to enquire; to inquire; (2) to search; to look for; to look into; to investigate; (P)
覗き込む;覗きこむ;のぞき込む[のぞきこむ, nozokikomu] (v5m,vt) to look into; to peer in

look into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สืบสวน[v.] (seūpsūan) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe FR: enquêter ; investiguer
ส่องกระจก[v.] (sǿngkrajok) EN: look into the mirror FR: se regarder ; se mirer
สอบสวน[v.] (søpsūan) EN: investigate ; inquire ; look into ; examine FR: enquêter ; investiguer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look into
Back to top